صلح
Seç:  
Sad-Lam-Ha : to be right/good/honest/upright/sound/righteous, suit, fit. aslaha - to set a thing aright, reform, do good. saalihaat - good works, fit and suiting deeds. aslaha (vb. 4) - to make whole sound, set things right, effect an agreement between, render fit. islaah - uprightness, reconciliation, amendment, reformation. muslihun - reformer, one who is upright, righteous, a person of integrity, peacemaker, suitable.
Ayetler
Hac / 22:50:4 الصَّالِحَاتِ s-salihati iyi işler
isim
etken
dişil, çoğul
mecrur isim
Hac / 22:56:9 الصَّالِحَاتِ s-salihati iyi işler
isim
etken
dişil, çoğul
mecrur isim
Müminun / 23:51:7 صَالِحًا salihen yararlı iş
isim
etken
eril
mansub isim
belirsiz
Müminun / 23:100:3 صَالِحًا salihen yararlı bir iş
isim
etken
eril
mansub isim
belirsiz
Nur / 24:32:4 وَالصَّالِحِينَ ve ssalihine ve iyileri
isim
etken
eril, çoğul
mansub isim
Nur / 24:5:7 وَأَصْلَحُوا ve eslehu ve uslananlar
fiil
if'al kalıbı
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Nur / 24:55:7 الصَّالِحَاتِ s-salihati iyi işler
isim
etken
dişil, çoğul
mecrur isim
Furkan / 25:70:7 صَالِحًا salihen faydalı
isim
etken
eril
mansub isim
belirsiz
Furkan / 25:71:4 صَالِحًا salihen faydalı iş
isim
etken
eril
mansub isim
belirsiz
Şuara / 26:83:6 بِالصَّالِحِينَ bis-salihine Salihler arasına
isim
etken
eril, çoğul
mecrur isim
Şuara / 26:142:5 صَالِحٌ salihun Salih
Özel isim
merfu` isim
Şuara / 26:152:6 يُصْلِحُونَ yuslihune ıslah etmeyenlerin
fiil
if'al kalıbı
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Şuara / 26:227:5 الصَّالِحَاتِ s-salihati iyi işler
isim
etken
dişil, çoğul
mecrur isim
Neml / 27:19:18 صَالِحًا salihen faydalı bir iş
isim
etken
eril
mansub isim
belirsiz
Neml / 27:45:6 صَالِحًا salihen Salih'i
Özel isim
mansub isim
Neml / 27:48:10 يُصْلِحُونَ yuslihune düzeltmezlerdi
fiil
if'al kalıbı
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Neml / 27:19:24 الصَّالِحِينَ s-salihine iyi
sıfat
etken
eril, çoğul
mecrur isim
Kasas / 28:27:29 الصَّالِحِينَ s-salihine iyiler-
isim
etken
eril, çoğul
mecrur isim
Kasas / 28:67:6 صَالِحًا salihen iyi iş
isim
etken
eril
mansub isim
belirsiz
Kasas / 28:80:12 صَالِحًا salihen iyi işler
isim
etken
eril
mansub isim
belirsiz