نظر
Seç:  
Nun-Zay-Ra : to see, look at, glance, gaze, observe, behold, consider, regard, listen to, be patient towards, wait, contemplate, grant respite, put off, scrutinise, show kindness, examine, search, reflect. nazara - the look with affection, to perplex, dazzle.
Ayetler
Enam / 6:24:1 انْظُرْ unzur bak
fiil
2. şahıs, eril, tekil
emir kipi
Enam / 6:46:17 انْظُرْ unzur bak
fiil
2. şahıs, eril, tekil
emir kipi
Enam / 6:65:22 انْظُرْ unzur bak
fiil
2. şahıs, eril, tekil
emir kipi
Enam / 6:99:33 انْظُرُوا nzuru bakın
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
emir kipi
Enam / 6:158:2 يَنْظُرُونَ yenzurune bekliyorlar
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Enam / 6:158:35 انْتَظِرُوا nteziru bekleyin
fiil
ifti'al kalıbı
2. şahıs, eril, çoğul
emir kipi
Enam / 6:8:13 يُنْظَرُونَ yunzerune hiç göz açtırılmazdı
fiil
if'al kalıbı
edilgen
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Araf / 7:71:25 الْمُنْتَظِرِينَ l-muntezirine bekleyenlerdenim
isim
ifti'al kalıbı
etken
eril, çoğul
mecrur isim
Araf / 7:15:4 الْمُنْظَرِينَ l-munzerine süre verilmişlerdensin
isim
if'al kalıbı
edilgen
eril, çoğul
mecrur isim
Araf / 7:53:2 يَنْظُرُونَ yenzurune gözetiyorlar
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Araf / 7:84:4 فَانْظُرْ fenzur bak
fiil
2. şahıs, eril, tekil
emir kipi
Araf / 7:86:20 وَانْظُرُوا venzuru ve bakın
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
emir kipi
Araf / 7:103:12 فَانْظُرْ fenzur fakat bak
fiil
2. şahıs, eril, tekil
emir kipi
Araf / 7:129:20 فَيَنْظُرَ feyenzura böylece bakar
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Araf / 7:143:10 أَنْظُرْ enzur bakayım
fiil
1. şahıs, tekil
şimdiki/geniş zaman
Araf / 7:143:16 انْظُرْ unzur bak
fiil
2. şahıs, eril, tekil
emir kipi
Araf / 7:185:2 يَنْظُرُوا yenzuru bakmadılar mı?
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Araf / 7:198:8 يَنْظُرُونَ yenzurune baktıklarını
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Araf / 7:108:6 لِلنَّاظِرِينَ linnazirine bakanlar için
isim
etken
eril, çoğul
mecrur isim
Araf / 7:71:21 فَانْتَظِرُوا fenteziru bekleyin öyle ise
fiil
ifti'al kalıbı
2. şahıs, eril, çoğul
emir kipi