شطن
Seç:  
Şin-Ta-Nun : become distant/far/remote, enter firmly / become firmly fixed therein / penetrate and be concealed, turn away in opposition (from direction/aim), devil, one excessively proud/corrupt, unbelieving/rebellious/insolent/audacious/obstinate/perverse, rope, deep curved well, it burned, became burnt, serpent, any blameable faculty or power of a man.
Ayetler
Bakara / 2:14:10 شَيَاطِينِهِمْ şeyatinihim şeytanları
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Bakara / 2:36:2 الشَّيْطَانُ ş-şeytanu şeytan
Özel isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:102:12 الشَّيَاطِينَ ş-şeyatine şeytanlar
Özel isim
eril, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:102:4 الشَّيَاطِينُ ş-şeyatinu şeytanların
Özel isim
eril, çoğul
merfu` isim
Bakara / 2:168:12 الشَّيْطَانِ ş-şeytani şeytanın
Özel isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:208:11 الشَّيْطَانِ ş-şeytani şeytanın
Özel isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:268:1 الشَّيْطَانُ eş-şeytanu şeytan
Özel isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:275:11 الشَّيْطَانُ ş-şeytanu şeytanın
Özel isim
eril
merfu` isim
Ali İmran / 3:36:23 الشَّيْطَانِ ş-şeytani şeytan(ın şerri)-
Özel isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:155:10 الشَّيْطَانُ ş-şeytanu şeytan
Özel isim
eril
merfu` isim
Ali İmran / 3:175:3 الشَّيْطَانُ ş-şeytanu şeytan
Özel isim
eril
merfu` isim
Nisa / 4:117:10 شَيْطَانًا şeytanen şeytana
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:38:14 الشَّيْطَانُ ş-şeytanu şeytan
Özel isim
eril
merfu` isim
Nisa / 4:60:26 الشَّيْطَانُ ş-şeytanu Şeytan da
Özel isim
eril
merfu` isim
Nisa / 4:76:15 الشَّيْطَانِ ş-şeytani şeytanın
Özel isim
eril
mecrur isim
Nisa / 4:76:18 الشَّيْطَانِ ş-şeytani şeytanın
Özel isim
eril
mecrur isim
Nisa / 4:83:28 الشَّيْطَانَ ş-şeytane şeytana
Özel isim
eril
mansub isim
Nisa / 4:119:13 الشَّيْطَانَ ş-şeytane şeytanı
Özel isim
eril
mansub isim
Nisa / 4:120:5 الشَّيْطَانُ ş-şeytanu şeytanın
Özel isim
eril
merfu` isim
Maide / 5:90:12 الشَّيْطَانِ ş-şeytani şeytan
Özel isim
eril
mecrur isim