ابد
Seç:  
Elif-Be-Dal : he remained/stayed, abode, dwelt constantly/permanently, to render perpetual, time (in an absolute sense), long time, endless/eternal/forever, unlimited/indivisible, lasting/everlasting, unsocial/unfamiliar, never (when used in negative construction).
Ayetler
Bakara / 2:95:3 أَبَدًا ebeden asla
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:57:13 أَبَدًا ebeden sürekli
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:122:13 أَبَدًا ebeden ebedi
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:169:6 أَبَدًا ebeden sürekli
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Maide / 5:24:6 أَبَدًا ebeden asla
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Maide / 5:119:16 أَبَدًا ebeden ebediyyen
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Tevbe / 9:22:3 أَبَدًا ebeden ebedi
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Tevbe / 9:83:13 أَبَدًا ebeden asla
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Tevbe / 9:84:7 أَبَدًا ebeden asla
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Tevbe / 9:100:22 أَبَدًا ebeden ebedi
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Tevbe / 9:108:4 أَبَدًا ebeden asla
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Kehf / 18:3:3 أَبَدًا ebeden sürekli olarak
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Kehf / 18:20:13 أَبَدًا ebeden asla
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Kehf / 18:35:12 أَبَدًا ebeden ebediyyen
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Kehf / 18:57:30 أَبَدًا ebeden asla
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Nur / 24:4:16 أَبَدًا ebeden asla
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Nur / 24:17:6 أَبَدًا ebeden bir daha asla
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Nur / 24:21:26 أَبَدًا ebeden asla
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Ahzab / 33:53:63 أَبَدًا ebeden asla
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Ahzab / 33:65:3 أَبَدًا ebeden ebediyyen
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz