ابد
Seç:  
Elif-Be-Dal : he remained/stayed, abode, dwelt constantly/permanently, to render perpetual, time (in an absolute sense), long time, endless/eternal/forever, unlimited/indivisible, lasting/everlasting, unsocial/unfamiliar, never (when used in negative construction).
Ayetler
Fetih / 48:12:10 أَبَدًا ebeden bir daha asla
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Haşr / 59:11:21 أَبَدًا ebeden asla
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Mümtehine / 60:4:28 أَبَدًا ebeden sürekli
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Cuma / 62:7:3 أَبَدًا ebeden asla
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Tegabun / 64:9:24 أَبَدًا ebeden ebedi
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Talak / 65:11:29 أَبَدًا ebeden ebedi
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Cin / 72:23:16 أَبَدًا ebeden ebedi
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz
Beyyine / 98:8:12 أَبَدًا ebeden ebedi
zaman zarfı
eril
mansub isim
belirsiz