اهل
Seç:  
Elif-he-Lam : possessor/people of, one who recites, superintended/owner, inhabitants/family/people of house or dwelling.
Ayetler
Bakara / 2:105:6 أَهْلِ ehli ehli-
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:109:4 أَهْلِ ehli ehli-
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:126:10 أَهْلَهُ ehlehu halkını
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:196:63 أَهْلُهُ ehluhu ailesi
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:217:20 أَهْلِهِ ehlihi halkını
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:64:2 يَاأَهْلَ ya ehle ehli
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:65:1 يَاأَهْلَ ya ehle ehli
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:69:4 أَهْلِ ehli ehli-
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:70:1 يَاأَهْلَ ya ehle ehli
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:71:1 يَاأَهْلَ ya ehle ehli
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:72:4 أَهْلِ ehli ehli-
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:75:2 أَهْلِ ehli ehli-
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:98:2 يَاأَهْلَ ya ehle ehli
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:99:2 يَاأَهْلَ ya ehle ehli
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:110:15 أَهْلُ ehlu ehli
isim
eril
merfu` isim
Ali İmran / 3:113:4 أَهْلِ ehli ehli-
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:121:4 أَهْلِكَ ehlike ailen-
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:199:3 أَهْلِ ehli ehli-
isim
eril
mecrur isim
Nisa / 4:25:25 أَهْلِهِنَّ ehlihinne ailelerinin
isim
eril
mecrur isim
Nisa / 4:35:11 أَهْلِهَا ehliha kadının ailesi-
isim
eril
mecrur isim