انس
Seç:  
Elif-Nun-Sin : to be or become sociable, companionable, conversable, inclined to company or conversation, friendly, amicable, or familiar. To be or become cheered, or gladdened or cheerful, gay, or gladsome. To be or become at ease, or tranquil; without shrinking or aversion.
Ayetler
İnsan / 76:2:3 الْإِنْسَانَ l-insane insanı
isim
eril
mansub isim
Naziat / 79:35:3 الْإِنْسَانُ l-insanu insan
isim
eril
merfu` isim
Abese / 80:17:2 الْإِنْسَانُ l-insanu insan
isim
eril
merfu` isim
Abese / 80:24:2 الْإِنْسَانُ l-insanu insan
isim
eril
merfu` isim
İnfitar / 82:6:2 الْإِنْسَانُ l-insanu insan
isim
eril
merfu` isim
İnşikak / 84:6:2 الْإِنْسَانُ l-insanu insan
isim
eril
merfu` isim
Tarık / 86:5:2 الْإِنْسَانُ l-insanu insan
isim
eril
merfu` isim
Fecr / 89:15:2 الْإِنْسَانُ l-insanu insan
isim
eril
merfu` isim
Fecr / 89:23:6 الْإِنْسَانُ l-insanu insan
isim
eril
merfu` isim
Beled / 90:4:3 الْإِنْسَانَ l-insane insanı
isim
eril
mansub isim
Tin / 95:4:3 الْإِنْسَانَ l-insane insanı
isim
eril
mansub isim
Alak / 96:2:2 الْإِنْسَانَ l-insane insanı
isim
eril
mansub isim
Alak / 96:5:2 الْإِنْسَانَ l-insane insana
isim
eril
mansub isim
Alak / 96:6:3 الْإِنْسَانَ l-insane insan
isim
eril
mansub isim
Zilzal / 99:3:2 الْإِنْسَانُ l-insanu insan
isim
eril
merfu` isim
Adiyat / 100:6:2 الْإِنْسَانَ l-insane insan
isim
eril
mansub isim
Asr / 103:2:2 الْإِنْسَانَ l-insane insan
isim
eril
mansub isim