اثم
Seç:  
Elif-Se-Mim : to commit a crime/sin or lie. ithm - sin, crime, guilt, iniquity, lie, anything that hinders from good deeds, harmful, anything which renders a person deserving of punishment, anything that pricks the mind as something evil, unlawful. athaam - punishment of wickedness, the requital. aathim - evil doer, one who sins. athiim - wicked person. taa'thiim - accusation of crime.
Ayetler
Bakara / 2:85:13 بِالْإِثْمِ bil-ismi günah
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:173:20 إِثْمَ isme günah
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:181:6 إِثْمُهُ ismuhu günahı
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:182:11 إِثْمَ isme günah
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:182:7 إِثْمًا ismen günah(ından)
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:188:15 بِالْإِثْمِ bil-ismi günah bir biçimde
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:203:11 إِثْمَ isme günah
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:203:16 إِثْمَ isme günah
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:206:8 بِالْإِثْمِ bil-ismi günaha
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:219:11 وَإِثْمُهُمَا veismuhuma fakat onların günahı
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:219:7 إِثْمٌ ismun günah
isim
eril
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:276:11 أَثِيمٍ esimin günahkar
sıfat
eril, tekil
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:283:27 اثِمٌ asimun günahkardır
isim
etken
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Ali İmran / 3:178:14 إِثْمًا ismen günahı
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:20:16 وَإِثْمًا ve ismen ve günaha girerek
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:48:19 إِثْمًا ismen bir günah
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:50:9 إِثْمًا ismen bir günah olarak
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:111:3 إِثْمًا ismen bir günah
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:112:13 وَإِثْمًا ve ismen ve bir günah
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:112:5 إِثْمًا ismen günah
isim
eril
mansub isim
belirsiz