ضرب
Seç:  
Dad-Ra-Be : to heal, strike, propound as an example, put forth a parable, go, make a journey, travel, mix, avoid, take away, put a cover, shut, mention/declare/state, propound, set forth, compare, liken, seek a way, march on, set, impose, prevent, fight, traffic with anyone's property for a share in the profit, he made or caused to be or constituted, leave/forsake, take away thing (with 'an).
Ayetler
Bakara / 2:273:9 ضَرْبًا derben gezmeye
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:26:6 يَضْرِبَ yedribe misal vermekten
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:60:6 اضْرِبْ drib vur
fiil
2. şahıs, eril, tekil
emir kipi
Bakara / 2:61:37 وَضُرِبَتْ ve duribet ve vuruldu
fiil
edilgen
3. şahıs, dişil, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:73:2 اضْرِبُوهُ dribuhu vurun ona (öldürülene)
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
emir kipi
Ali İmran / 3:112:1 ضُرِبَتْ duribet vurulmuştur
fiil
edilgen
3. şahıs, dişil, tekil
geçmiş zaman
Ali İmran / 3:112:18 وَضُرِبَتْ ve duribet ve vuruldu
fiil
edilgen
3. şahıs, dişil, tekil
geçmiş zaman
Ali İmran / 3:156:11 ضَرَبُوا derabu sefere çıktıkları
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Nisa / 4:34:29 وَاضْرِبُوهُنَّ vedribuhunne ve onları dövün
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
emir kipi
Nisa / 4:94:5 ضَرَبْتُمْ derabtum savaşa çıktığınız
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Nisa / 4:101:2 ضَرَبْتُمْ derabtum sefere çıktığınız
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Maide / 5:106:22 ضَرَبْتُمْ derabtum yolculuk ederken
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Araf / 7:160:13 اضْرِبْ drib vur
fiil
2. şahıs, eril, tekil
emir kipi
Enfal / 8:12:17 فَاضْرِبُوا fedribu vurun
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
emir kipi
Enfal / 8:12:20 وَاضْرِبُوا vedribu ve vurun
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
emir kipi
Enfal / 8:50:8 يَضْرِبُونَ yedribune vuruyorlar
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Rad / 13:17:24 يَضْرِبُ yedribu benzetme ile anlatır
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Rad / 13:17:40 يَضْرِبُ yedribu örnek verir
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
İbrahim / 14:24:4 ضَرَبَ derabe bir benzetme yaptı
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
İbrahim / 14:25:7 وَيَضْرِبُ ve yedribu benzetmeler yapar
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman