علق
Seç:  
Ayn-Lam-Kaf : to adhere to, hang, love, leech, have an attachment, cling, hold fast, pertain, catch, concern, become attached by love, suspend, fasten a thing, cleave, clot of blood, germ-cell, fertilised female ovum. alqun/ilqun - precious thing. alaqatun - true love, attachment. ilaqatun - love, affection.
Ayetler
Nisa / 4:129:14 كَالْمُعَلَّقَةِ kalmuallekati askıda (kocasızmış) gibi
isim
tef'il kalıbı
edilgen
dişil
mecrur isim
Hac / 22:5:18 عَلَقَةٍ alekatin alaka(embriyo)-
isim
dişil
mecrur isim
belirsiz
Müminun / 23:14:4 عَلَقَةً alekaten alaka(embriyo)ya
isim
dişil
mansub isim
belirsiz
Müminun / 23:14:6 الْعَلَقَةَ l-alekate alaka(embriyo)yı
isim
dişil
mansub isim
Mümin / 40:67:11 عَلَقَةٍ alekatin alaka(embriyo)-
isim
dişil
mecrur isim
belirsiz
Kıyame / 75:38:3 عَلَقَةً alekaten alaka (embriyo)
isim
dişil
mansub isim
belirsiz
Alak / 96:2:4 عَلَقٍ alekin alak-
isim
eril
mecrur isim
belirsiz