عند
Seç:  
Ayn-Nun-Dal : / Inda - Preposition: here, with, by, at the point of, about, from, in the presence of. The word denotes the idea of nearness, whether it be actual in the sense of possession or ideational, it also denotes a sense of rank or dignity or opinion, time and place. to go out of the right way, decline, deviate, be rebellious, tyrant, opposing, obstinate to resist, transgress the bounds.
Ayetler
Bakara / 2:54:19 عِنْدَ inde katında
mekan zarfı
mansub isim
Bakara / 2:62:17 عِنْدَ inde katında
mekan zarfı
mansub isim
Bakara / 2:76:20 عِنْدَ inde katında
mekan zarfı
mansub isim
Bakara / 2:80:10 عِنْدَ inde katında
mekan zarfı
mansub isim
Bakara / 2:94:7 عِنْدَ inde katında
mekan zarfı
mansub isim
Bakara / 2:110:11 عِنْدَ inde katında
mekan zarfı
mansub isim
Bakara / 2:112:10 عِنْدَ inde yanındadır
mekan zarfı
mansub isim
Bakara / 2:140:23 عِنْدَهُ indehu yanında bulunan
mekan zarfı
mansub isim
Bakara / 2:191:14 عِنْدَ inde yanında
mekan zarfı
mansub isim
Bakara / 2:198:15 عِنْدَ inde yanında
mekan zarfı
mansub isim
Bakara / 2:217:23 عِنْدَ inde yanında
mekan zarfı
mansub isim
Bakara / 2:255:24 عِنْدَهُ indehu kendisinin katında
mekan zarfı
mansub isim
Bakara / 2:262:17 عِنْدَ inde katında
mekan zarfı
mansub isim
Bakara / 2:274:10 عِنْدَ inde yanında
mekan zarfı
mansub isim
Bakara / 2:277:12 عِنْدَ inde yanındadır
mekan zarfı
mansub isim
Bakara / 2:282:89 عِنْدَ inde katında
mekan zarfı
mansub isim
Bakara / 2:79:10 عِنْدِ indi katındandır
isim
mecrur isim
Bakara / 2:89:5 عِنْدِ indi katından
isim
mecrur isim
Bakara / 2:101:5 عِنْدِ indi katından
isim
mecrur isim
Bakara / 2:103:7 عِنْدِ indi katından
isim
mecrur isim