حبل
Seç:  
Ha-Be-Lam : tie/fasten with rope, rope/cord, covenant, a thing by means of which one snares/catches/snares, obtaining an assurance/promise of safety, snare, to entrap, to captivate, being pregnant/full, bond, cause of union, link of connexion, marriage, carotid artery, jugular vein, calamity/misfortune, a foetus in the womb, grapevine, one who binds, crisped/plaited/rope-like hair (e.g. that of Ethiopians).
Ayetler
Ali İmran / 3:103:2 بِحَبْلِ bihabli ipine
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:112:11 وَحَبْلٍ ve hablin ve ahdine (ipine)
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Ali İmran / 3:112:8 بِحَبْلٍ bihablin ahdine (ipine)
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Taha / 20:66:5 حِبَالُهُمْ hibaluhum onların ipleri
isim
eril, çoğul
merfu` isim
Şuara / 26:44:2 حِبَالَهُمْ hibalehum iplerini
isim
eril, çoğul
mansub isim
Kaf / 50:16:13 حَبْلِ habli şah damarı-
isim
eril
mecrur isim
Tebbet / 111:5:3 حَبْلٌ hablun bir ip
isim
eril
merfu` isim
belirsiz