حجر
Seç:  
Ha-Cim-Ra : To deprive from, harden, hide, resist, forbid, prevent, hinder, prohibit access (to a place). To prevent/hinder/debar/withhold/restrain from a person or thing, prohibit/forbid/inhibit/interdict, to make boundary or enclose a thing, burn a mark around the eye of a camel or beast, to surround, make a thing unlawful or unallowable to a person, to be emboldened or encouraged, to slaughter by cutting the throat. hajar - a rock/stone or mass of rock.
Ayetler
Bakara / 2:24:11 وَالْحِجَارَةُ velhicaratu ve taşlardır
isim
dişil
merfu` isim
Bakara / 2:74:14 الْحِجَارَةِ l-hicarati öyle taş
isim
dişil
mecrur isim
Bakara / 2:74:8 كَالْحِجَارَةِ kalhicarati taş gibi
isim
dişil
mecrur isim
Bakara / 2:60:8 الْحَجَرَ l-hacera taşa
isim
eril
mansub isim
Nisa / 4:23:23 حُجُورِكُمْ hucurikum birleştiğiniz
isim
eril
mecrur isim
Enam / 6:138:5 حِجْرٌ hicrun dokunulmaz
sıfat
eril
merfu` isim
belirsiz
Araf / 7:160:15 الْحَجَرَ l-hacera taşa
isim
eril
mansub isim
Enfal / 8:32:13 حِجَارَةً hicaraten taş
isim
dişil
mansub isim
belirsiz
Hud / 11:82:9 حِجَارَةً hicaraten taşlar
isim
dişil
mansub isim
belirsiz
Hicr / 15:74:6 حِجَارَةً hicaraten taşlar
isim
dişil
mansub isim
belirsiz
Hicr / 15:80:4 الْحِجْرِ l-hicri Hicr
isim
eril
mecrur isim
İsra / 17:50:3 حِجَارَةً hicaraten taş
isim
dişil
mansub isim
belirsiz
Furkan / 25:22:9 حِجْرًا hicran yasaktır
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Furkan / 25:53:14 وَحِجْرًا ve hicran ve bir perde
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Furkan / 25:22:10 مَحْجُورًا mehcuran yasaklanmıştır
isim
edilgen
eril
mansub isim
belirsiz
Furkan / 25:53:15 مَحْجُورًا mehcuran kavuşmalarına engel
isim
edilgen
eril
mansub isim
belirsiz
Hucurat / 49:4:6 الْحُجُرَاتِ l-hucurati odaların
isim
dişil, çoğul
mecrur isim
Zariyat / 51:33:3 حِجَارَةً hicaraten taş(lar)
isim
dişil
mansub isim
belirsiz
Tahrim / 66:6:10 وَالْحِجَارَةُ velhicaratu ve taşlardır
isim
dişil
merfu` isim
Fecr / 89:5:6 حِجْرٍ hicrin akıl
isim
eril
mecrur isim
belirsiz