حكم
Seç:  
Ha-Kef-Mim : To restrain from, exercise authority, command, give judgment, judge, be wise. To restrain/prevent/withhold a person from acting in an evil or corrupt manner, to judge or give judgement, pass sentence, decide judicially, exercise judicial authority/jurisdiction/rule/dominion/government, order or ordain or decree a thing, to be wise, to be sound in judgement, possess knowledge or science and wisdom, render a thing firm/stable/sound/free from defect or imperfection by the exercise of skill.
Ayetler
Bakara / 2:188:9 الْحُكَّامِ l-hukkami hakimler(in önün)e
isim
etken
eril, çoğul
mecrur isim
Bakara / 2:113:24 يَحْكُمُ yehkumu hüküm verecektir
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:213:14 لِيَحْكُمَ liyehkume hükmetmek üzere
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:129:11 وَالْحِكْمَةَ velhikmete ve hikmeti
isim
dişil
mansub isim
Bakara / 2:151:12 وَالْحِكْمَةَ velhikmete ve hikmeti
isim
dişil
mansub isim
Bakara / 2:231:35 وَالْحِكْمَةِ velhikmeti ve Hikmet(ten)
isim
dişil
mecrur isim
Bakara / 2:251:10 وَالْحِكْمَةَ velhikmete ve hikmet
isim
dişil
mansub isim
Bakara / 2:269:2 الْحِكْمَةَ l-hikmete Hikmeti
isim
dişil
mansub isim
Bakara / 2:269:7 الْحِكْمَةَ l-hikmete Hikmet
isim
dişil
mansub isim
Bakara / 2:32:12 الْحَكِيمُ l-hakimu hakim olansın
sıfat
eril, tekil
merfu` isim
Bakara / 2:129:16 الْحَكِيمُ l-hakimu Hakim olan
sıfat
eril, tekil
merfu` isim
Bakara / 2:209:12 حَكِيمٌ hakimun hüküm ve hikmet sahibidir
sıfat
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:220:26 حَكِيمٌ hakimun hüküm ve hikmet sahibidir
sıfat
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:228:40 حَكِيمٌ hakimun hakimdir
sıfat
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:240:27 حَكِيمٌ hakimun hüküm ve hikmet sahibidir
sıfat
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:260:39 حَكِيمٌ hakimun hüküm ve hikmet sahibidir
sıfat
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Ali İmran / 3:23:13 لِيَحْكُمَ liyehkume hüküm versin diye
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Ali İmran / 3:55:25 فَأَحْكُمُ fe ehkumu ben hükmedeceğim
fiil
1. şahıs, tekil
şimdiki/geniş zaman
Ali İmran / 3:79:8 وَالْحُكْمَ velhukme hüküm (hikmet)
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:48:3 وَالْحِكْمَةَ velhikmete ve Hikmeti
isim
dişil
mansub isim