حمر
Seç:  
Ha-Mim-Ra : To excoriate, to par a thing, flay/skin (sheep), strip off superficial part (e.g. peel, bark, etc.). ahmar - the colour red. hamr - cattle of camels/asses/sheep/mules.
Ayetler
Bakara / 2:259:45 حِمَارِكَ himarike eşeğine
isim
eril
mecrur isim
Nahl / 16:8:3 وَالْحَمِيرَ velhamira ve merkepleri
isim
eril, çoğul
mansub isim
Lokman / 31:19:11 الْحَمِيرِ l-hamiri eşeklerin
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Fatır / 35:27:18 وَحُمْرٌ ve humrun ve kırmızı
isim
çoğul
merfu` isim
belirsiz
Cuma / 62:5:9 الْحِمَارِ l-himari eşeğin
isim
eril
mecrur isim
Müddessir / 74:50:2 حُمُرٌ humurun yaban eşekleri
isim
eril, çoğul
merfu` isim
belirsiz