حقق
Seç:  
Ha-Kaf-Kaf : To be suitable to the requirements of justice or wisdom or truth or right or reality or fact, to be just/proper/right/correct/true/fitting, to be authentic/genuine/sound/valid/substantial/real, also established/confirmed/binding/unavoidable/incumbent, to be manifest, without doubt or uncertainty, established as a fact, to be obligatory or due, have right or title or claim to a thing, deserve or merit a thing, most worthy, ascertain, to be sure or certain, to be true or verifiable or veritable, to be serious or earnest, dispute or litigate or contend with another, speak the truth, reveal/manifest/show a truth or right, to be proven true, pierce or penetrate.
Ayetler
Bakara / 2:26:17 الْحَقُّ l-hakku haktır (gerçektir)
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:42:3 الْحَقَّ l-hakka gerçeği
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:42:6 الْحَقَّ l-hakka hakkı
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:61:54 الْحَقِّ l-hakki hak
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:71:20 بِالْحَقِّ bil-hakki doğruyu
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:91:17 الْحَقُّ l-hakku haktır
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:109:21 الْحَقُّ l-hakku gerçek
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:119:3 بِالْحَقِّ bil-hakki gerçekle
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:121:5 حَقَّ hakka doğru bir
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:144:27 الْحَقُّ l-hakku bir gerçek olduğunu
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:146:12 الْحَقَّ l-hakka gerçeği
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:147:1 الْحَقُّ el-hakku Gerçek
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:149:10 لَلْحَقُّ lelhakku bir gerçektir
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:176:6 بِالْحَقِّ bil-hakki hak olarak
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:180:14 حَقًّا hakkan bir haktır (borçtur)
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:213:13 بِالْحَقِّ bil-hakki hak olarak
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:213:41 الْحَقِّ l-hakki gerçeğe
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:236:23 حَقًّا hakkan bu bir borçtur
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:241:4 حَقًّا hakkan bir haktır (borçtur)
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:252:6 بِالْحَقِّ bil-hakki hak olarak
isim
eril
mecrur isim