حرم
Seç:  
Ha-Ra-Mim : To forbid/prevent/prohibit, make or declare unlawful, deprive, to be sacred/inviolable/entitled to reverence or respect or honour, deny or refuse a thing, render one hopeless, denied prosperity, render unfortunate, ill-fated, persist obstinately, persist in contention or litigation or wrangling, be refractory or untractable, bind a thing hard, refrain from a thing, overcome someone in contending for stakes or wagers in a game of hazard, to be in a state of prohibition, protect or defend oneself.
Ayetler
Bakara / 2:144:14 الْحَرَامِ l-harami Haram'a
sıfat
eril
mecrur isim
Bakara / 2:149:8 الْحَرَامِ l-harami Haram
sıfat
eril
mecrur isim
Bakara / 2:150:8 الْحَرَامِ l-harami Haram'a
sıfat
eril
mecrur isim
Bakara / 2:191:16 الْحَرَامِ l-harami Haram
sıfat
eril
mecrur isim
Bakara / 2:194:2 الْحَرَامُ l-haramu haram
sıfat
eril
merfu` isim
Bakara / 2:194:4 الْحَرَامِ l-harami haram
sıfat
eril
mecrur isim
Bakara / 2:196:66 الْحَرَامِ l-harami Haram'da
sıfat
eril
mecrur isim
Bakara / 2:198:17 الْحَرَامِ l-harami Haram
sıfat
eril
mecrur isim
Bakara / 2:217:18 الْحَرَامِ l-harami Haram(dan)
sıfat
eril
mecrur isim
Bakara / 2:217:4 الْحَرَامِ l-harami haram
sıfat
eril
mecrur isim
Bakara / 2:173:2 حَرَّمَ harrame haram kıldı
fiil
tef'il kalıbı
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:275:24 وَحَرَّمَ veharrame ve haram kılmıştır
fiil
tef'il kalıbı
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:194:5 وَالْحُرُمَاتُ velhurumatu ve hürmetler
isim
dişil, çoğul
merfu` isim
Bakara / 2:85:20 مُحَرَّمٌ muharramun yasaklanmış iken
isim
tef'il kalıbı
edilgen
eril
merfu` isim
belirsiz
Ali İmran / 3:50:11 حُرِّمَ hurrime haram kılınan
fiil
tef'il kalıbı
edilgen
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Ali İmran / 3:93:9 حَرَّمَ harrame haram kıldığı
fiil
tef'il kalıbı
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Nisa / 4:23:1 حُرِّمَتْ hurrimet haram kılındı
fiil
tef'il kalıbı
edilgen
3. şahıs, dişil, tekil
geçmiş zaman
Nisa / 4:160:5 حَرَّمْنَا harramna yasakladık
fiil
tef'il kalıbı
1. şahıs, çoğul
geçmiş zaman
Maide / 5:2:10 الْحَرَامَ l-harame haram
sıfat
eril
mansub isim
Maide / 5:2:18 الْحَرَامَ l-harame Haram'a
sıfat
eril
mansub isim