صدر
Seç:  
Sad-Dal-Ra : To return from, come back, proceed, issue or emanate from, go forward, advance or promote, come to pass, happen, emanate from, strike on the chest/breast, commence. Anything that fronts, or faces one; hence breast, chest or bosom [often meaning his mind]. The fore part of anything. Going, or turning back and away.
Ayetler
Ali İmran / 3:29:6 صُدُورِكُمْ sudurikum göğüslerinizde
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Ali İmran / 3:118:22 صُدُورُهُمْ suduruhum göğüslerinde
isim
eril, çoğul
merfu` isim
Ali İmran / 3:119:27 الصُّدُورِ s-suduri göğüslerin
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Ali İmran / 3:154:67 صُدُورِكُمْ sudurikum göğüsleriniz
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Ali İmran / 3:154:75 الصُّدُورِ s-suduri göğüslerin
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Nisa / 4:90:12 صُدُورُهُمْ suduruhum yürekleri
isim
eril, çoğul
merfu` isim
Maide / 5:7:19 الصُّدُورِ s-suduri göğüslerin
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Enam / 6:125:14 صَدْرَهُ sadrahu onun göğsünü
isim
eril
mansub isim
Enam / 6:125:7 صَدْرَهُ sadrahu onun göğsünü
isim
eril
mansub isim
Araf / 7:2:7 صَدْرِكَ sadrike göğsünde
isim
eril
mecrur isim
Araf / 7:43:4 صُدُورِهِمْ sudurihim göğüsleri
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Enfal / 8:43:20 الصُّدُورِ s-suduri göğüslerin
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Tevbe / 9:14:9 صُدُورَ sudura göğüslerine
isim
eril, çoğul
mansub isim
Yunus / 10:57:11 الصُّدُورِ s-suduri gönüllerde
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Hud / 11:5:19 الصُّدُورِ s-suduri gönüllerde
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Hud / 11:5:4 صُدُورَهُمْ sudurahum göğüslerini
isim
eril, çoğul
mansub isim
Hud / 11:12:9 صَدْرُكَ sadruke göğsün
isim
eril
merfu` isim
Hicr / 15:47:4 صُدُورِهِمْ sudurihim göğüslerindeki
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Hicr / 15:97:5 صَدْرُكَ sadruke göğsün
isim
eril
merfu` isim
Nahl / 16:106:17 صَدْرًا sadran göğsünü
isim
eril
mansub isim
belirsiz