Sad-Ye-Fe: to pass the summer.
وَالصَّيْفِve ssayfi
ve yaz