باس
Seç:  
Be-Elif-Sin : mighty/strong, distress/misfortune/calamity, state of poverty, evil/bad, very evil, feigned lowliness/submissiveness, punishment, state of trial/affliction, courage/valour/prowess.
Ayetler
Bakara / 2:90:1 بِئْسَمَا bi'sema ne kötüdür
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:93:21 بِئْسَمَا bi'sema ne kötü şey
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:102:67 وَلَبِئْسَ velebi'se ve ne kötüdür
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:126:29 وَبِئْسَ ve bi'se ve ne kötü
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:206:11 وَلَبِئْسَ velebi'se ve ne kötü
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:177:42 الْبَأْسَاءِ l-be'sa'i sıkıntıda
isim
dişil
mecrur isim
Bakara / 2:214:14 الْبَأْسَاءُ l-be'sa'u sıkıntı
isim
dişil
merfu` isim
Bakara / 2:177:45 الْبَأْسِ l-be'si savaş
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:12:8 وَبِئْسَ vebi'se (orası) ne kötü
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Ali İmran / 3:151:17 وَبِئْسَ ve bi'se ne kötüdür
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Ali İmran / 3:162:12 وَبِئْسَ ve bi'se ne kötü
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Ali İmran / 3:187:19 فَبِئْسَ fe bi'se ne kötü
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Ali İmran / 3:197:6 وَبِئْسَ vebi'se ve ne kötü
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Nisa / 4:84:15 بَأْسَ be'se gücünü
isim
eril
mansub isim
Nisa / 4:84:20 بَأْسًا be'sen baskını
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Maide / 5:62:10 لَبِئْسَ lebi'se ne kötüdür
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Maide / 5:63:10 لَبِئْسَ lebi'se ne kötüdür
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Maide / 5:79:7 لَبِئْسَ lebi'se ne kötü
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Maide / 5:80:7 لَبِئْسَ lebi'se ne kötüdür
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Enam / 6:42:8 بِالْبَأْسَاءِ bil-be'sa'i darlık ile
isim
dişil
mecrur isim