دين
Seç:  
Dal-Ye-Nun : obedience/submissiveness, servility, religion, high/elevated/noble/glorious rank/condition/state, took/receive a loan or borrowed upon credit, become indebted, in debt, under the obligation of a debt, contract a debt, repay/reimburse a loan, rule/govern/manage it, possess/own it, become habituated/accustomed to something, confirmation, death (because it is a debt everyone must pay), a particular law/statute, system, custom/habit/business, a way/course/manner of conduct/acting, repayment/compensation.
Ayetler
Fatiha / 1:4:3 الدِّينِ d-dini Din
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:282:5 تَدَايَنْتُمْ tedayentum birbirinize verdiğiniz
fiil
tefa'ul kalıbı
2. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:282:6 بِدَيْنٍ bideynin borç
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:132:11 الدِّينَ d-dine bu dini
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:193:7 الدِّينُ d-dinu din
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:217:35 دِينِكُمْ dinikum dininiz-
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:217:42 دِينِهِ dinihi dini-
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:256:4 الدِّينِ d-dini Dinde
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:19:2 الدِّينَ d-dine din
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:24:12 دِينِهِمْ dinihim dinlerinde
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:73:6 دِينَكُمْ dinekum sizin dininize
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:83:2 دِينِ dini dininden
isim
mecrur isim
Ali İmran / 3:85:5 دِينًا dinen bir din
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:11:55 دَيْنٍ deynin borcundan
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Nisa / 4:12:25 دَيْنٍ deynin borçtan
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Nisa / 4:12:49 دَيْنٍ deynin borçtan
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Nisa / 4:12:80 دَيْنٍ deynin borçtan
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Nisa / 4:46:19 الدِّينِ d-dini dini
isim
eril
mecrur isim
Nisa / 4:125:3 دِينًا dinen din yönünden
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:146:8 دِينَهُمْ dinehum dinlerini
isim
eril
mansub isim