فلك
Seç:  
Fe-Lam-Kef : become round, anything circular, persist/persevere, ship, Ark, the place of the revolving of the stars, the celestial sphere, vault of heaven, firmament, surrounding spheres, sky, revolvement, circling, circuit, going to and fro, in a state of commotion, whirl of a spindle, one who goes round.
Ayetler
Bakara / 2:164:9 وَالْفُلْكِ velfulki ve gemilerde
isim
eril
mecrur isim
Araf / 7:64:6 الْفُلْكِ l-fulki gemide
isim
eril
mecrur isim
Yunus / 10:22:11 الْفُلْكِ l-fulki gemide
isim
eril
mecrur isim
Yunus / 10:73:6 الْفُلْكِ l-fulki gemide
isim
eril
mecrur isim
Hud / 11:37:2 الْفُلْكَ l-fulke gemiyi
isim
eril
mansub isim
Hud / 11:38:2 الْفُلْكَ l-fulke gemiyi
isim
eril
mansub isim
İbrahim / 14:32:18 الْفُلْكَ l-fulke gemileri
isim
eril
mansub isim
Nahl / 16:14:14 الْفُلْكَ l-fulke gemiler
isim
eril
mansub isim
İsra / 17:66:5 الْفُلْكَ l-fulke gemileri
isim
eril
mansub isim
Enbiya / 21:33:10 فَلَكٍ felekin bir yörüngede
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Hac / 22:65:10 وَالْفُلْكَ velfulke ve gemileri
isim
eril
mansub isim
Müminun / 23:22:3 الْفُلْكِ l-fulki gemiler
isim
eril
mecrur isim
Müminun / 23:27:5 الْفُلْكَ l-fulke gemiyi
isim
eril
mansub isim
Müminun / 23:28:7 الْفُلْكِ l-fulki gemi
isim
eril
mecrur isim
Şuara / 26:119:5 الْفُلْكِ l-fulki gemi
isim
eril
mecrur isim
Ankebut / 29:65:4 الْفُلْكِ l-fulki gemiye
isim
eril
mecrur isim
Rum / 30:46:11 الْفُلْكُ l-fulku gemilerin
isim
eril
merfu` isim
Lokman / 31:31:4 الْفُلْكَ l-fulke gemiler
isim
eril
mansub isim
Fatır / 35:12:21 الْفُلْكَ l-fulke gemilerin
isim
eril
mansub isim
Yasin / 36:40:14 فَلَكٍ felekin bir felekte (yörüngede)
isim
eril
mecrur isim
belirsiz