غير
Seç:  
Gayn-Ye-Ra : bring, convey, benefit, bestowed upon; alter or change a thing for the worse, corrupted, tainted, infected, render it ill-smelling; adjusting, repairing; difference between two persons; become jealous; procure; other than (exclusively), except, without; lies; [a manãs] dislike of anotherãs participation in what supposedly his right; care of what is sacred or inviolable to avoid suspicion of disdain; cognizance or badge of a free non-Muslim subjects in a Muslim government; one who puts off the furniture of his camel from off him to relieve and ease him. mughiraat - raiders.
Ayetler
Fatiha / 1:7:5 غَيْرِ gayri değil
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:59:5 غَيْرَ gayra başka
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:61:53 بِغَيْرِ bigayri etmediği halde
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:173:11 لِغَيْرِ ligayri başkası
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:173:15 غَيْرَ gayra -maksızın
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:212:19 بِغَيْرِ bigayri
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:230:11 غَيْرَهُ gayrahu başka bir
isim
eril
mansub isim
Bakara / 2:240:11 غَيْرَ gayra
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:21:8 بِغَيْرِ bigayri olmaksızın
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:27:20 بِغَيْرِ bigayri olmaksızın
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:37:33 بِغَيْرِ bigayri olmaksızın
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:83:1 أَفَغَيْرَ efegayra başkasını mı
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:85:3 غَيْرَ gayra başka
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:112:29 بِغَيْرِ bigayri -sız yere
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:154:18 غَيْرَ gayra -sız
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:181:17 بِغَيْرِ bigayri
isim
eril
mecrur isim
Nisa / 4:95:6 غَيْرُ gayru dışında
sıfat
eril
merfu` isim
Nisa / 4:12:81 غَيْرَ gayra olmayan
isim
eril
mansub isim
Nisa / 4:24:20 غَيْرَ gayra
isim
eril
mansub isim
Nisa / 4:25:30 غَيْرَ gayra
isim
eril
mansub isim