جعل
Seç:  
Cim-Ayn-Lam : He made a thing, he created/brought into being/existence. He made to be/become/constitute. He made to be in a altered state/condition. He pronounced a thing by a true judgement/decision/legal ordinance, his judgement. Described them as females, pronounced them to be females, He made known/plain, He exalted/ennobled/called/named (as in a nation) He inserted a thing into a thing (Ex: They put their fingers into their ears) He put into the heart/mind, He appointed/assigned/stipulated to give wages/pay/stipend. He set about/began/commenced/commenced/took to/betook himself to, doing such a thing; He persisted, a piece of rag with which a cooking pot is put down from the fire, short palm trees/shoots/offsets.
Ayetler
Bakara / 2:19:9 يَجْعَلُونَ yec'alune tıkarlar
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:22:19 تَجْعَلُوا tec'alu koşmayın
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:22:2 جَعَلَ ceale kıldı
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:30:11 أَتَجْعَلُ etec'alu mi yaratacaksın?
fiil
2. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:66:1 فَجَعَلْنَاهَا fecealnaha ve bunu yaptık
fiil
1. şahıs, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:125:2 جَعَلْنَا cealna biz kıldık
fiil
1. şahıs, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:126:5 اجْعَلْ c'al kıl
fiil
2. şahıs, eril, tekil
emir kipi
Bakara / 2:128:2 وَاجْعَلْنَا vec'alna bizi yap
fiil
2. şahıs, eril, tekil
emir kipi
Bakara / 2:143:14 جَعَلْنَا cealna ve yap(ma)dık
fiil
1. şahıs, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:143:2 جَعَلْنَاكُمْ cealnakum sizi kıldık
fiil
1. şahıs, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:224:2 تَجْعَلُوا tec'alu kılmayın
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:259:46 وَلِنَجْعَلَكَ velinec'aleke seni kılalım diye
fiil
1. şahıs, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:260:25 اجْعَلْ c'al koy
fiil
2. şahıs, eril, tekil
emir kipi
Bakara / 2:30:6 جَاعِلٌ cailun yaratacağım
isim
etken
eril
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:124:9 جَاعِلُكَ cailuke seni yapacağım
isim
etken
eril
merfu` isim
Ali İmran / 3:55:13 وَجَاعِلُ ve cailu ve tutacağım
isim
etken
eril
merfu` isim
Ali İmran / 3:41:3 اجْعَلْ c'al o halde ver
fiil
2. şahıs, eril, tekil
emir kipi
Ali İmran / 3:61:21 فَنَجْعَلْ fe nec'al atalım (kılalım)
fiil
1. şahıs, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Ali İmran / 3:126:2 جَعَلَهُ cealehu onu yapmaz
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Ali İmran / 3:156:24 لِيَجْعَلَ liyec'ale yapar
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman