جحم
Seç:  
Cim-Ha-Mim : To kindle a fire, make to burn, burn up, burn brightly or fiercly, open the eye, to abstain/refrain/desist/forbear, advance or go forward, recede or draw back [This verb bears contradictory significations], near to destroying or killing, burn with vehemence of desire/covetousness and niggardliness, straitened in disposition, tenacious or stingy, blazing or flaming, vehemently hot.
Ayetler
Bakara / 2:119:10 الْجَحِيمِ l-cehimi cehennem
isim
dişil
mecrur isim
Maide / 5:10:7 الْجَحِيمِ l-cehimi cehennemin
isim
dişil
mecrur isim
Maide / 5:86:7 الْجَحِيمِ l-cehimi cehennem
isim
dişil
mecrur isim
Tevbe / 9:113:20 الْجَحِيمِ l-cehimi cehennem
isim
dişil
mecrur isim
Hac / 22:51:8 الْجَحِيمِ l-cehimi cehennem
isim
dişil
mecrur isim
Şuara / 26:91:2 الْجَحِيمُ l-cehimu cehennem
isim
dişil
merfu` isim
Saffat / 37:23:7 الْجَحِيمِ l-cehimi cehennemin
isim
dişil
mecrur isim
Saffat / 37:55:5 الْجَحِيمِ l-cehimi cehennemin
isim
dişil
mecrur isim
Saffat / 37:64:6 الْجَحِيمِ l-cehimi cehennemin
isim
dişil
mecrur isim
Saffat / 37:68:5 الْجَحِيمِ l-cehimi cehennemdir
isim
dişil
mecrur isim
Saffat / 37:97:7 الْجَحِيمِ l-cehimi ateşe
isim
dişil
mecrur isim
Saffat / 37:163:5 الْجَحِيمِ l-cehimi cehenneme
isim
dişil
mecrur isim
Mümin / 40:7:27 الْجَحِيمِ l-cehimi cehennem
isim
dişil
mecrur isim
Duhan / 44:47:5 الْجَحِيمِ l-cehimi cehennemin
isim
dişil
mecrur isim
Duhan / 44:56:10 الْجَحِيمِ l-cehimi cehennem
isim
dişil
mecrur isim
Tur / 52:18:8 الْجَحِيمِ l-cehimi cehennem
isim
dişil
mecrur isim
Vakıa / 56:94:2 جَحِيمٍ cehimin cehenneme
isim
dişil
mecrur isim
belirsiz
Hadid / 57:19:20 الْجَحِيمِ l-cehimi cehennem
isim
dişil
mecrur isim
Hâkka / 69:31:2 الْجَحِيمَ l-cehime cehenneme
isim
dişil
mansub isim
Müzzemmil / 73:12:4 وَجَحِيمًا ve cehimen ve cehennem
isim
dişil
mansub isim
belirsiz