جهد
Seç:  
Cim-he-Dal : To strive or labour or toil, exert oneself or his power or efforts, employ oneself vigorously or diligently or studiously, take extra pains, put oneself to trouble or fatigue, examine someone or something, to burden or weaken or fatigue beyond one's power, churn and extract from a thing, very eagerly desire or long for something, lay upon or compress, become manifest, to fight for a cause, be in a state of extreme difficulty or trouble, meditate upon something, to overload (such as a camel or cattle), strive after, struggle against difficulties.
Ayetler
Bakara / 2:218:6 وَجَاهَدُوا ve cahedu ve cihat edenler
fiil
mufa'ale kalıbı
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Ali İmran / 3:142:10 جَاهَدُوا cahedu cihad edenleri
fiil
mufa'ale kalıbı
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Nisa / 4:95:17 الْمُجَاهِدِينَ l-mucahidine cihadedenleri
isim
mufa'ale kalıbı
etken
eril, çoğul
mansub isim
Nisa / 4:95:29 الْمُجَاهِدِينَ l-mucahidine mücahidleri
isim
mufa'ale kalıbı
etken
eril, çoğul
mansub isim
Nisa / 4:95:9 وَالْمُجَاهِدُونَ velmucahidune ve cihad edenler
isim
mufa'ale kalıbı
etken
eril, çoğul
merfu` isim
Maide / 5:53:8 جَهْدَ cehde güçlü
isim
isim fiil
eril
mansub isim
Maide / 5:35:9 وَجَاهِدُوا ve cahidu ve cihadedin
fiil
mufa'ale kalıbı
2. şahıs, eril, çoğul
emir kipi
Maide / 5:54:21 يُجَاهِدُونَ yucahidune cihad ederler
fiil
mufa'ale kalıbı
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Enam / 6:109:3 جَهْدَ cehde güçlü
isim
isim fiil
eril
mansub isim
Enfal / 8:72:5 وَجَاهَدُوا ve cahedu ve savaştılar
fiil
mufa'ale kalıbı
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Enfal / 8:74:4 وَجَاهَدُوا ve cahedu ve savaştılar
fiil
mufa'ale kalıbı
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Enfal / 8:75:6 وَجَاهَدُوا ve cahedu ve savaştılar
fiil
mufa'ale kalıbı
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Tevbe / 9:24:21 وَجِهَادٍ ve cihadin ve cihad etmekten
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Tevbe / 9:79:12 جُهْدَهُمْ cuhdehum güçlerinin
isim
eril
mansub isim
Tevbe / 9:16:9 جَاهَدُوا cahedu cihad eden(leri)
fiil
mufa'ale kalıbı
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Tevbe / 9:19:12 وَجَاهَدَ ve cahede ve cihadeden
fiil
mufa'ale kalıbı
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Tevbe / 9:20:4 وَجَاهَدُوا ve cahedu ve cihad eden(ler)
fiil
mufa'ale kalıbı
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Tevbe / 9:41:4 وَجَاهِدُوا ve cahidu ve cihad edin
fiil
mufa'ale kalıbı
2. şahıs, eril, çoğul
emir kipi
Tevbe / 9:44:9 يُجَاهِدُوا yucahidu cihadetmek için
fiil
mufa'ale kalıbı
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Tevbe / 9:73:3 جَاهِدِ cahidi cihadet
fiil
mufa'ale kalıbı
2. şahıs, eril, tekil
emir kipi