جمع
Seç:  
Cim-Mim-Ayn : To collect or gather, bring together, to contract, assemble or congregate, unite or connect or form a connection, bring into a state of union, reconcile or conciliate, put on a thing [such as clothing article], to compose/arrange/settle, to pray in congregation, determine/resolve/decide upon a thing, agree or unite in opinion, prepare or make a thing ready, dry up a thing, conspire or league with another, coexist with one, to be compact/compressed/contracted, exert one's energy, to compromise or comprehend or contain, enter or go into, to meet or be in company with another.
Ayetler
Bakara / 2:161:13 أَجْمَعِينَ ecmeiyne tüm
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Bakara / 2:29:8 جَمِيعًا cemian hepsini
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:38:4 جَمِيعًا cemian hepiniz
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:148:13 جَمِيعًا cemian bir araya
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:165:27 جَمِيعًا cemian bütünüyle
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Ali İmran / 3:87:9 أَجْمَعِينَ ecmeiyne hepsinin
isim
eril, çoğul
mansub isim
Ali İmran / 3:9:3 جَامِعُ camiu toplayacaksın
isim
etken
eril
merfu` isim
Ali İmran / 3:25:3 جَمَعْنَاهُمْ cemea'nahum topladığımız
fiil
1. şahıs, çoğul
geçmiş zaman
Ali İmran / 3:157:14 يَجْمَعُونَ yecmeune onların topladıkları
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Ali İmran / 3:173:8 جَمَعُوا cemeu (ordu) toplamışlar
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Ali İmran / 3:155:7 الْجَمْعَانِ l-cem'aani karşılaştığı
isim
eril, ikil
merfu` isim
Ali İmran / 3:166:5 الْجَمْعَانِ l-cem'aani iki topluluğun
isim
eril, ikil
merfu` isim
Ali İmran / 3:103:4 جَمِيعًا cemian topluca
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:140:28 جَامِعُ camiu bütün
isim
etken
eril
merfu` isim
Nisa / 4:23:43 تَجْمَعُوا tecmeu ve almanız
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Nisa / 4:87:6 لَيَجْمَعَنَّكُمْ leyecmeannekum sizi bir araya toplayacaktır
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Nisa / 4:71:10 جَمِيعًا cemian hep birlikte
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:139:14 جَمِيعًا cemian tamamen
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:140:33 جَمِيعًا cemian toplayacaktır
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:172:18 جَمِيعًا cemian onların hepsini
isim
eril
mansub isim
belirsiz