جنن
Seç:  
Cim-Nun-Nun : veiled/concealed/covered/hid/protected (e.g. cloth, armour, grave, shield), invisible, become dark/posessed, darkness of night, bereft of reason, mad/insane/unsound in mind/intellect, confusedness.
Ayetler
Bakara / 2:25:8 جَنَّاتٍ cennatin cennetler
isim
dişil, çoğul
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:265:12 جَنَّةٍ cennetin bir bahçeye
isim
dişil
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:266:6 جَنَّةٌ cennetun bir bahçesi
isim
dişil
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:35:6 الْجَنَّةَ l-cennete cennette
Özel isim
dişil
mansub isim
Bakara / 2:82:7 الْجَنَّةِ l-cenneti cennet
Özel isim
dişil
mecrur isim
Bakara / 2:111:4 الْجَنَّةَ l-cennete cennete
Özel isim
dişil
mansub isim
Bakara / 2:214:5 الْجَنَّةَ l-cennete cennete
Özel isim
dişil
mansub isim
Bakara / 2:221:32 الْجَنَّةِ l-cenneti cennete
Özel isim
dişil
mecrur isim
Ali İmran / 3:15:10 جَنَّاتٌ cennatun cennetler
isim
dişil, çoğul
merfu` isim
belirsiz
Ali İmran / 3:133:6 وَجَنَّةٍ ve cennetin ve cennete
isim
dişil
mecrur isim
belirsiz
Ali İmran / 3:136:6 وَجَنَّاتٌ ve cennatun ve cennetlerdir
isim
dişil, çoğul
merfu` isim
belirsiz
Ali İmran / 3:195:31 جَنَّاتٍ cennatin cennetlere
isim
dişil, çoğul
mansub isim
belirsiz
Ali İmran / 3:198:6 جَنَّاتٌ cennatun cennetler
isim
dişil, çoğul
merfu` isim
belirsiz
Ali İmran / 3:142:5 الْجَنَّةَ l-cennete cennete
Özel isim
dişil
mansub isim
Ali İmran / 3:185:15 الْجَنَّةَ l-cennete cennete
Özel isim
dişil
mansub isim
Nisa / 4:13:9 جَنَّاتٍ cennatin cennetlere
isim
dişil, çoğul
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:57:6 جَنَّاتٍ cennatin cennetlere
isim
dişil, çoğul
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:122:6 جَنَّاتٍ cennatin cennetlere
isim
dişil, çoğul
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:124:13 الْجَنَّةَ l-cennete cennete
Özel isim
dişil
mansub isim
Maide / 5:12:32 جَنَّاتٍ cennatin cennetlere
isim
dişil, çoğul
mansub isim
belirsiz