جري
Seç:  
Cim-Ra-Ye : To flow, run quickly, pursue a course, to happen or occur, to betake or aim for a thing, to be continuous or permanent, to send a deputy or commissioned agent.
Ayetler
Bakara / 2:25:9 تَجْرِي tecri akan
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:164:11 تَجْرِي tecri taşıyıp giden
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:266:10 تَجْرِي tecri akan
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Ali İmran / 3:15:11 تَجْرِي tecri akan
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Ali İmran / 3:136:7 تَجْرِي tecri akan
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Ali İmran / 3:195:32 تَجْرِي tecri akan
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Ali İmran / 3:198:7 تَجْرِي tecri akan
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Nisa / 4:13:10 تَجْرِي tecri akan
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Nisa / 4:57:7 تَجْرِي tecri akan
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Nisa / 4:122:7 تَجْرِي tecri akan
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Maide / 5:12:33 تَجْرِي tecri akan
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Maide / 5:85:6 تَجْرِي tecri akan
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Maide / 5:119:10 تَجْرِي tecri akan
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Enam / 6:6:22 تَجْرِي tecri akar
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Araf / 7:43:7 تَجْرِي tecri akmaktadır
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Tevbe / 9:72:6 تَجْرِي tecri akan
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Tevbe / 9:89:5 تَجْرِي tecri akan
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Tevbe / 9:100:17 تَجْرِي tecri akan
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Yunus / 10:9:9 تَجْرِي tecri akar
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Yunus / 10:22:12 وَجَرَيْنَ ve cerayne ve yürüttüğü (zaman)
fiil
3. şahıs, dişil, çoğul
geçmiş zaman