جزي
Seç:  
Cim-Ze-Ye : Pay/give/render a satisfaction, make sufficient, pay a debt, to contend, repay/requit/compensate, to recompense.
Ayetler
Bakara / 2:85:29 جَزَاءُ ceza'u cezası
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:191:24 جَزَاءُ ceza'u cezası
isim
eril
merfu` isim
Bakara / 2:48:4 تَجْزِي teczi cezalandırılmaz
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:123:4 تَجْزِي teczi cezasını çekmez
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
şimdiki/geniş zaman
Ali İmran / 3:87:2 جَزَاؤُهُمْ ceza'uhum onların cezası
isim
eril
merfu` isim
Ali İmran / 3:136:2 جَزَاؤُهُمْ ceza'uhum onların mükafatı
isim
eril
merfu` isim
Ali İmran / 3:144:25 وَسَيَجْزِي ve seyeczi ve mükafatlandıracaktır
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Ali İmran / 3:145:23 وَسَنَجْزِي ve seneczi ve mükafatlandıracağız
fiil
1. şahıs, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Nisa / 4:93:5 فَجَزَاؤُهُ feceza'uhu onun cezası
isim
eril
merfu` isim
Nisa / 4:123:10 يُجْزَ yucze cezalandırılır
fiil
edilgen
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Maide / 5:29:12 جَزَاءُ ceza'u cezası
isim
eril
merfu` isim
Maide / 5:33:2 جَزَاءُ ceza'u cezası
isim
eril
merfu` isim
Maide / 5:38:5 جَزَاءً ceza'en bir ceza olarak
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Maide / 5:85:13 جَزَاءُ ceza'u mükafatı
isim
eril
merfu` isim
Maide / 5:95:13 فَجَزَاءٌ feceza'un cezası vardır
isim
eril
merfu` isim
belirsiz
Enam / 6:84:20 نَجْزِي neczi biz ödüllendiririz
fiil
1. şahıs, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Enam / 6:93:36 تُجْزَوْنَ tuczevne cezalandırılacaksınız
fiil
edilgen
2. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Enam / 6:120:9 سَيُجْزَوْنَ seyuczevne cezasını çekeceklerdir
fiil
edilgen
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Enam / 6:138:23 سَيَجْزِيهِمْ seyeczihim onları cezalandıracaktır
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Enam / 6:139:18 سَيَجْزِيهِمْ seyeczihim cezalarını verecektir
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman