كتم
Seç:  
Kef-Te-Mim : To conceal (e.g. secret), restrain (anger), hide, keep back (evidence), hold.
Ayetler
Bakara / 2:33:22 تَكْتُمُونَ tektumune gizlemekte
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:42:5 وَتَكْتُمُوا ve tektumu ve gizlemeyin
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:72:10 تَكْتُمُونَ tektumune gizlemiş
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:140:21 كَتَمَ keteme gizleyen
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:146:11 لَيَكْتُمُونَ leyektumune gizlerler
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:159:3 يَكْتُمُونَ yektumune gizleyen
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:174:3 يَكْتُمُونَ yektumune gizleyen
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:228:10 يَكْتُمْنَ yektumne gizlemeleri
fiil
3. şahıs, dişil, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:283:22 تَكْتُمُوا tektumu gizlemeyin
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:283:25 يَكْتُمْهَا yektumha onu gizleyen
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Ali İmran / 3:71:7 وَتَكْتُمُونَ ve tektumune ve gizliyorsunuz
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Ali İmran / 3:167:33 يَكْتُمُونَ yektumune içlerinde sakladıkları
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Ali İmran / 3:187:11 تَكْتُمُونَهُ tektumunehu gizlemeyeceksiniz
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Nisa / 4:37:6 وَيَكْتُمُونَ ve yektumune ve gizlerler
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Nisa / 4:42:12 يَكْتُمُونَ yektumune ve gizleyemezler
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Maide / 5:61:16 يَكْتُمُونَ yektumune gizliyor
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Maide / 5:99:11 تَكْتُمُونَ tektumune gizlediğiniz
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Maide / 5:106:45 نَكْتُمُ nektumu gizlemeyeceğiz
fiil
1. şahıs, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Enbiya / 21:110:8 تَكْتُمُونَ tektumune gizliyorsanız
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman
Nur / 24:29:17 تَكْتُمُونَ tektumune gizlediğiniz
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
şimdiki/geniş zaman