كثر
Seç:  
Kef-Se-Ra : To surpass in number or quantity, increase, multiply, happen often, copious, richness; To be much, many, numerous, a man whose ancestors are many or whose good deeds are many. A man possessing much good, river in paradise from which other rivers flow, talkative person.
Ayetler
Bakara / 2:269:11 كَثِيرًا kesiran çok
sıfat
eril, tekil
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:26:31 كَثِيرًا kesiran bir çoğunu
isim
eril, tekil
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:26:34 كَثِيرًا kesiran bir çoğunu
isim
eril, tekil
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:109:2 كَثِيرٌ kesirun bir çoğu
isim
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:245:11 كَثِيرَةً kesiraten kat kat
sıfat
dişil, tekil
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:249:55 كَثِيرَةً kesiraten çok olan
sıfat
dişil, tekil
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:100:8 أَكْثَرُهُمْ ekseruhum çokları
isim
eril, tekil
merfu` isim
Bakara / 2:243:25 أَكْثَرَ eksera çoğu
isim
eril, tekil
mansub isim
Ali İmran / 3:41:17 كَثِيرًا kesiran çok
sıfat
eril, tekil
mansub isim
belirsiz
Ali İmran / 3:146:7 كَثِيرٌ kesirun birçok
sıfat
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Ali İmran / 3:186:16 كَثِيرًا kesiran çok
sıfat
eril, tekil
mansub isim
belirsiz
Ali İmran / 3:110:22 وَأَكْثَرُهُمُ veekseruhumu ama çokları
isim
eril, tekil
merfu` isim
Nisa / 4:7:17 كَثُرَ kesura çoğundan
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Nisa / 4:1:16 كَثِيرًا kesiran birçok
sıfat
eril, tekil
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:19:34 كَثِيرًا kesiran çok
sıfat
eril, tekil
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:82:13 كَثِيرًا kesiran çok şey
sıfat
eril, tekil
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:100:10 كَثِيرًا kesiran çok yer
sıfat
eril, tekil
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:160:14 كَثِيرًا kesiran çoklarını
sıfat
eril, tekil
mansub isim
belirsiz
Nisa / 4:114:4 كَثِيرٍ kesirin çoğunda
isim
eril, tekil
mecrur isim
belirsiz
Nisa / 4:94:25 كَثِيرَةٌ kesiratun çok
sıfat
dişil, tekil
merfu` isim
belirsiz