لدن
Seç:  
Lam-Dal-Nun : At; near; with; from; presence; in the presence of; for. Ladun: Particle of a place or preposition.
Ayetler
Ali İmran / 3:8:11 لَدُنْكَ ledunke katından
isim
mecrur isim
Ali İmran / 3:38:10 لَدُنْكَ ledunke katından
isim
mecrur isim
Nisa / 4:40:13 لَدُنْهُ ledunhu kendi katı-
isim
mecrur isim
Nisa / 4:67:4 لَدُنَّا ledunna katımız-
isim
mecrur isim
Nisa / 4:75:25 لَدُنْكَ ledunke katından
isim
mecrur isim
Nisa / 4:75:30 لَدُنْكَ ledunke katından
isim
mecrur isim
Hud / 11:1:8 لَدُنْ ledun tarafından
zaman zarfı
mansub isim
İsra / 17:80:12 لَدُنْكَ ledunke katından
isim
mecrur isim
Kehf / 18:2:6 لَدُنْهُ ledunhu katından (indirdi)
isim
mecrur isim
Kehf / 18:10:10 لَدُنْكَ ledunke katından
isim
mecrur isim
Kehf / 18:65:11 لَدُنَّا ledunna katımızdan
isim
mecrur isim
Kehf / 18:76:12 لَدُنِّي ledunni benim tarafımdan
isim
mecrur isim
Meryem / 19:5:12 لَدُنْكَ ledunke katından
isim
mecrur isim
Meryem / 19:13:3 لَدُنَّا ledunna katımızdan
isim
mecrur isim
Taha / 20:99:12 لَدُنَّا ledunna katımız-
isim
mecrur isim
Enbiya / 21:17:8 لَدُنَّا ledunna kendi katımızdan
isim
mecrur isim
Neml / 27:6:5 لَدُنْ ledun katından
isim
mecrur isim
Kasas / 28:57:21 لَدُنَّا ledunna kendi katımızdan
isim
mecrur isim