لغو
Seç:  
Lam-Gayn-Vav : To talk nonsense speech, to make mistake consciously or unconsciously, use vain words, idle talk, make noise and raise a hue and cry (to interrupt), talk frivolously (to drown the hearing of another), a slip in talk, unintentional talk, babble.
Ayetler
Bakara / 2:225:4 بِاللَّغْوِ bil-legvi kasıtsız
isim
eril
mecrur isim
Maide / 5:89:4 بِاللَّغْوِ bil-legvi lağvdan ötürü
isim
eril
mecrur isim
Meryem / 19:62:4 لَغْوًا legven boş söz
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Müminun / 23:3:4 اللَّغْوِ l-legvi boş şeyler-
isim
eril
mecrur isim
Furkan / 25:72:7 بِاللَّغْوِ bil-legvi boş söze
isim
eril
mecrur isim
Kasas / 28:55:3 اللَّغْوَ l-legve boş söz
isim
eril
mansub isim
Fussilet / 41:26:8 وَالْغَوْا velgav ve gürültü edin
fiil
2. şahıs, eril, çoğul
emir kipi
Tur / 52:23:5 لَغْوٌ legvun saçmalama
isim
eril
merfu` isim
belirsiz
Vakıa / 56:25:4 لَغْوًا legven boş bir söz
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Nebe / 78:35:4 لَغْوًا legven boş söz
isim
eril
mansub isim
belirsiz
Gaşiye / 88:11:4 لَاغِيَةً lagiyeten boş söz
isim
etken
dişil
mansub isim
belirsiz