لهب
Seç:  
Lam-he-Be : To blaze fiercely/intensely, inflame, burn with anger, Ardour of fire, flame, fiery tempered person, abu lahab - father of flame.
Ayetler
Mürselat / 77:31:6 اللَّهَبِ llahebi alev-
isim
eril
mecrur isim
Tebbet / 111:1:4 لَهَبٍ lehebin Leheb'in
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Tebbet / 111:3:4 لَهَبٍ lehebin alevli
isim
eril
mecrur isim
belirsiz