مضغ
Seç:  
Mim-Dad-Gayn : A piece or bit of flesh, a morsel or gobbet of flesh; heart and tongue of a person; a foetus when it becomes like a lump of flesh.
Ayetler
Hac / 22:5:21 مُضْغَةٍ mudgatin bir çiğnem et parçası-
isim
dişil
mecrur isim
belirsiz
Müminun / 23:14:7 مُضْغَةً mudgaten bir çiğnemlik ete
isim
dişil
mansub isim
belirsiz
Müminun / 23:14:9 الْمُضْغَةَ l-mudgate bir çiğnemlik eti
isim
dişil
mansub isim