نطف
Seç:  
Nun-Ta-Fe : to flow gently, extrude, ooze, exude, drop, pour, trickle.
Ayetler
Nahl / 16:4:4 نُطْفَةٍ nutfetin nutfe-
isim
dişil
mecrur isim
belirsiz
Kehf / 18:37:13 نُطْفَةٍ nutfetin nutfe (sperm)den
isim
dişil
mecrur isim
belirsiz
Hac / 22:5:15 نُطْفَةٍ nutfetin nutfe(sperm)-
isim
dişil
mecrur isim
belirsiz
Müminun / 23:13:3 نُطْفَةً nutfeten bir nutfe (sperm) olarak
isim
dişil
mansub isim
belirsiz
Müminun / 23:14:3 النُّطْفَةَ n-nutfete nutfeyi
isim
dişil
mansub isim
Fatır / 35:11:7 نُطْفَةٍ nutfetin nutfe(sperm)-
isim
dişil
mecrur isim
belirsiz
Yasin / 36:77:7 نُطْفَةٍ nutfetin bir nutfe(sperm)-
isim
dişil
mecrur isim
belirsiz
Mümin / 40:67:8 نُطْفَةٍ nutfetin nutfe(sperm)-
isim
dişil
mecrur isim
belirsiz
Necm / 53:46:2 نُطْفَةٍ nutfetin nutfe(sperm)-
isim
dişil
mecrur isim
belirsiz
Kıyame / 75:37:3 نُطْفَةً nutfeten bir nutfe (sperm)
isim
dişil
mansub isim
belirsiz
İnsan / 76:2:5 نُطْفَةٍ nutfetin bir nutfe-
isim
dişil, tekil
mecrur isim
belirsiz
Abese / 80:19:2 نُطْفَةٍ nutfetin nutfe (sperm)-
isim
dişil
mecrur isim
belirsiz