نفس
Seç:  
Nun-Fe-Sin : was or became high in estimation, of high account or excellent, highly prized/precious/valuable and therefore desired with much emulation or much request, desired, it became loved or highly esteemed, console, cheer, envy.
Ayetler
Bakara / 2:9:8 أَنْفُسَهُمْ enfusehum kendilerinden
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:44:5 أَنْفُسَكُمْ enfusekum kendinizi
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:48:5 نَفْسٌ nefsun hiç kimse
isim
dişil, tekil
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:48:7 نَفْسٍ nefsin kimse-
isim
dişil, tekil
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:54:15 أَنْفُسَكُمْ enfusekum nefislerinizi
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:54:8 أَنْفُسَكُمْ enfusekum kendinize
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:57:17 أَنْفُسَهُمْ enfusehum kendilerine
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:72:3 نَفْسًا nefsen bir adam
isim
dişil, tekil
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:84:9 أَنْفُسَكُمْ enfusekum birbirinizi
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:85:5 أَنْفُسَكُمْ enfusekum birbirinizi
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:87:23 أَنْفُسُكُمُ enfusukumu canınızın
isim
dişil, çoğul
merfu` isim
Bakara / 2:90:4 أَنْفُسَهُمْ enfusehum kendilerini
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:102:71 أَنْفُسَهُمْ enfusehum kendilerini
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:109:15 أَنْفُسِهِمْ enfusihim içlerindeki
isim
dişil, çoğul
mecrur isim
Bakara / 2:110:7 لِأَنْفُسِكُمْ lienfusikum kendiniz için
isim
dişil, çoğul
mecrur isim
Bakara / 2:123:5 نَفْسٌ nefsun kimse
isim
dişil, tekil
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:123:7 نَفْسٍ nefsin kimsenin
isim
dişil, tekil
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:130:9 نَفْسَهُ nefsehu nefsini
isim
dişil, tekil
mansub isim
Bakara / 2:155:9 وَالْأَنْفُسِ vel'enfusi ve canlarınızın
isim
dişil, çoğul
mecrur isim
Bakara / 2:187:19 أَنْفُسَكُمْ enfusekum kendinize
isim
dişil, çoğul
mansub isim