نزل
Seç:  
Nun-Za-Lam : to descend, come down, go down, happen, alight at, settle in a place, lodge. anzala - to send down, give. nazulun - that which is prepared for a guest's entertainment, abode, gift. manzil - mansion, station. nazzala - to cause to descend, send down. tanziil - sending down, divine revelation, orderly arrangement and authentic compilation, gradual revelation.
Ayetler
Bakara / 2:23:6 نَزَّلْنَا nezzelna sana indirdiğimiz
fiil
tef'il kalıbı
1. şahıs, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:90:12 يُنَزِّلَ yunezzile (vahiy) indirmesini
fiil
tef'il kalıbı
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:97:7 نَزَّلَهُ nezzelehu onu indirmiştir
fiil
tef'il kalıbı
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:105:11 يُنَزَّلَ yunezzele indirilmesini
fiil
tef'il kalıbı
edilgen
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Bakara / 2:176:4 نَزَّلَ nezzele indirmiştir
fiil
tef'il kalıbı
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:4:4 أُنْزِلَ unzile indirilen
fiil
if'al kalıbı
edilgen
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:4:7 أُنْزِلَ unzile indirilen
fiil
if'al kalıbı
edilgen
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:22:8 وَأَنْزَلَ ve enzele ve indirdi
fiil
if'al kalıbı
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:41:3 أَنْزَلْتُ enzeltu indirdiğim
fiil
if'al kalıbı
1. şahıs, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:57:4 وَأَنْزَلْنَا ve enzelna ve indirdik
fiil
if'al kalıbı
1. şahıs, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:59:9 فَأَنْزَلْنَا feenzelna biz de indirdik
fiil
if'al kalıbı
1. şahıs, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:90:8 أَنْزَلَ enzele indirdiği
fiil
if'al kalıbı
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:91:11 أُنْزِلَ unzile indirilen
fiil
if'al kalıbı
edilgen
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:91:6 أَنْزَلَ enzele indirdiği
fiil
if'al kalıbı
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:99:2 أَنْزَلْنَا enzelna indirdik
fiil
if'al kalıbı
1. şahıs, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:102:18 أُنْزِلَ unzile indirilen
fiil
if'al kalıbı
edilgen
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:136:5 أُنْزِلَ unzile indirilen
fiil
if'al kalıbı
edilgen
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:136:8 أُنْزِلَ unzile indirilen
fiil
if'al kalıbı
edilgen
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:159:5 أَنْزَلْنَا enzelna indirdiğimiz
fiil
if'al kalıbı
1. şahıs, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:164:18 أَنْزَلَ enzele indirip
fiil
if'al kalıbı
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman