قلد
Seç:  
Kaf-Lam-Dal : twisted/wound/wreathed a thing, rope, necklace, garland, collar, bracelet, to hang up (e.g. sword on belt), piece of skin, sandal.
Ayetler
Maide / 5:2:14 الْقَلَائِدَ l-kalaide gerdanlık(lı kurban)lara
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Maide / 5:97:11 وَالْقَلَائِدَ velkalaide ve tasmalı kurbanlıkları
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Zümer / 39:63:2 مَقَالِيدُ mekalidu anahtarları
isim
eril, çoğul
merfu` isim
Şura / 42:12:2 مَقَالِيدُ mekalidu anahtarları
isim
eril, çoğul
merfu` isim