قري
Seç:  
Kaf-Ra-Ye : To entertain a guest, that with which a guest is entertained. To collect, run to/into. To explore; investigate; with a much and diligent search, city/town.
Ayetler
Bakara / 2:58:5 الْقَرْيَةَ l-karyete kente
isim
dişil
mansub isim
Bakara / 2:259:5 قَرْيَةٍ karyetin bir kasabaya
isim
dişil
mecrur isim
belirsiz
Nisa / 4:75:19 الْقَرْيَةِ l-karyeti kentten
isim
mecrur isim
Enam / 6:92:11 الْقُرَىٰ l-kura şehirlerin
isim
çoğul
mecrur isim
Enam / 6:123:5 قَرْيَةٍ karyetin kentin
isim
dişil
mecrur isim
belirsiz
Enam / 6:131:7 الْقُرَىٰ l-kura ülkeleri
isim
çoğul
mecrur isim
Araf / 7:4:3 قَرْيَةٍ karyetin kent(ler)i
isim
dişil
mecrur isim
belirsiz
Araf / 7:82:10 قَرْيَتِكُمْ karyetikum kentiniz-
isim
dişil
mecrur isim
Araf / 7:88:13 قَرْيَتِنَا karyetina kentimiz-
isim
dişil
mecrur isim
Araf / 7:94:4 قَرْيَةٍ karyetin bir ülkeye
isim
dişil
mecrur isim
belirsiz
Araf / 7:96:4 الْقُرَىٰ l-kura (O) ülkelerin
isim
çoğul
mecrur isim
Araf / 7:97:3 الْقُرَىٰ l-kura (o) ülkelerin
isim
çoğul
mecrur isim
Araf / 7:98:3 الْقُرَىٰ l-kura (o) ülkelerin
isim
çoğul
mecrur isim
Araf / 7:101:2 الْقُرَىٰ l-kura ülkeler
isim
çoğul
merfu` isim
Araf / 7:161:6 الْقَرْيَةَ l-karyete kentte
isim
dişil
mansub isim
Araf / 7:163:3 الْقَرْيَةِ l-karyeti kent(halkın)ın durumu-
isim
dişil
mecrur isim
Yunus / 10:98:3 قَرْيَةٌ karyetun bir kasaba
isim
dişil
merfu` isim
belirsiz
Hud / 11:100:4 الْقُرَىٰ l-kura o şehirlerin
isim
çoğul
mecrur isim
Hud / 11:102:6 الْقُرَىٰ l-kura şehirleri
isim
çoğul
mecrur isim
Hud / 11:117:5 الْقُرَىٰ l-kura o beldeleri
isim
çoğul
mecrur isim