رحل
Seç:  
Ra-Ha-Lam : to depart, saddle-bag, he saddled the camel, he bound upon the camel, to mount, rode, pack, caravan, remove/travel/journey.
Ayetler
Yusuf / 12:62:6 رِحَالِهِمْ rihalihim yüklerinin
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Yusuf / 12:70:7 رَحْلِ rahli yükünün
isim
eril
mecrur isim
Yusuf / 12:75:6 رَحْلِهِ rahlihi yükünde
isim
eril
mecrur isim
Kureyş / 106:2:2 رِحْلَةَ rihlete yolculuğuna
isim
dişil
mansub isim