خلق
Seç:  
Kh-Lam-Kaf : To measure or proportion a thing, to form or make according to proper measure, bring into existence according to a certain measure, originate or produce after a pattern or model which one has devised, bring into existence from a state of non-existence (create out of nothing), to fabricate or forge a speech or saying, to make a thing equitable or even, make a thing smooth, to be probable or likely to happen (or likely to be or happen, or to have happened or been), act towards someone according to that person's nature, wear out a thing and make it old, to be fit/ competent/ suitable/ proper, to be complete or perfect in respect of make or proportion, have an innate/natural disposition/temperament/quality.
Ayetler
Bakara / 2:164:3 خَلْقِ halki yaratılışında
isim
eril
mecrur isim
Bakara / 2:102:66 خَلَاقٍ halakin bir nasibi
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:200:24 خَلَاقٍ halakin nasibi
isim
eril
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:21:6 خَلَقَكُمْ halekakum sizi yarattı
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:29:3 خَلَقَ haleka yarattı
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:228:12 خَلَقَ haleka yarattığını
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Ali İmran / 3:190:3 خَلْقِ halki yaratılışında
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:191:10 خَلْقِ halki yaratılışı
isim
eril
mecrur isim
Ali İmran / 3:77:11 خَلَاقَ halaka bir payı
isim
eril
mansub isim
Ali İmran / 3:47:13 يَخْلُقُ yehluku yaratır
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Ali İmran / 3:49:12 أَخْلُقُ ehluku yaratırım
fiil
1. şahıs, tekil
şimdiki/geniş zaman
Ali İmran / 3:59:8 خَلَقَهُ halekahu Onu yarattı
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Ali İmran / 3:191:15 خَلَقْتَ halekte yaratmadın
fiil
2. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Nisa / 4:119:9 خَلْقَ halka yaratışını
isim
eril
mansub isim
Nisa / 4:1:10 وَخَلَقَ ve haleka ve yarattı
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Nisa / 4:1:6 خَلَقَكُمْ halekakum sizi yarattı
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Nisa / 4:28:6 وَخُلِقَ ve hulika ve yaratılmıştır
fiil
edilgen
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Maide / 5:17:35 يَخْلُقُ yehluku yaratır
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Maide / 5:18:16 خَلَقَ haleka O'nun yaratıklarından
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Maide / 5:110:28 تَخْلُقُ tehluku yaratıyor
fiil
2. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman