خلو
Seç:  
Kh-Lam-Vav : To be empty/vacant/void/destitute/unoccupied, to be free from fault or a thing or affair, free of accusation or suspicion, to be alone or without any companion, meet with one in a vacant/unoccupied place, to pass away, to dismiss, let loose or let go a thing, permit or allow a thing, to forsake/relinquish/desert/abandon a thing, to be distant/remote/aloof/far from a thing, be at leisure, unoccupied (unemployed).
Ayetler
Bakara / 2:14:8 خَلَوْا halev yalnız kaldıkları
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Bakara / 2:76:8 خَلَا hala yalnız kaldıkları
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:134:4 خَلَتْ halet gelip geçti
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:141:4 خَلَتْ halet gelip geçti
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
geçmiş zaman
Bakara / 2:214:10 خَلَوْا halev geçenlerin
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Ali İmran / 3:119:14 خَلَوْا halev yalnız kaldıkları
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Ali İmran / 3:137:2 خَلَتْ halet uygulanmıştır
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
geçmiş zaman
Ali İmran / 3:144:6 خَلَتْ halet gelip geçmiştir
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
geçmiş zaman
Maide / 5:75:8 خَلَتْ halet gelip geçmiştir
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
geçmiş zaman
Araf / 7:38:6 خَلَتْ halet geçen
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
geçmiş zaman
Tevbe / 9:5:21 فَخَلُّوا fehallu serbest bırakın
fiil
tef'il kalıbı
2. şahıs, eril, çoğul
emir kipi
Yunus / 10:102:7 خَلَوْا halev geçmiş olanların
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Yusuf / 12:9:6 يَخْلُ yehlu yönelsin
fiil
3. şahıs, eril, tekil
şimdiki/geniş zaman
Rad / 13:6:6 خَلَتْ halet gelip geçti
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
geçmiş zaman
Rad / 13:30:6 خَلَتْ halet geçmiş bulunan
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
geçmiş zaman
Hicr / 15:13:5 خَلَتْ halet geçtiği halde
fiil
3. şahıs, dişil, tekil
geçmiş zaman
Nur / 24:34:9 خَلَوْا halev gelip geçen
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Ahzab / 33:38:15 خَلَوْا halev geçenler
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Ahzab / 33:62:5 خَلَوْا halev geçen(millet)ler
fiil
3. şahıs, eril, çoğul
geçmiş zaman
Fatır / 35:24:10 خَلَا hala (gelip) geçmiş
fiil
3. şahıs, eril, tekil
geçmiş zaman