خير
Seç:  
Kh-Ye-Ra : Be possessed of good, to do good, give one a choice or option (and also be given a choice or option), prefer one thing or person over another thing or person, preferred/pronounced/chosen, strive to surpass one in goodness, excellent in beauty and disposition, to be ideal (show actual or potential usefulness or benefit), be desired in all circumstances and by every person, exalted in rank or quality or reputation, to be better than another person or thing, be the best of things or people, to be generous (possess and show generosity), possess nobility or eminence, be elevated in state or condition.
Ayetler
Bakara / 2:148:6 الْخَيْرَاتِ l-hayrati hayır işlerine
isim
dişil, çoğul
mansub isim
Bakara / 2:54:17 خَيْرٌ hayrun daha iyidir
isim
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:61:30 خَيْرٌ hayrun iyi
isim
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:103:9 خَيْرٌ hayrun daha hayırlı (olurdu)
isim
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:105:14 خَيْرٍ hayrin hayır
isim
eril, tekil
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:106:8 بِخَيْرٍ bihayrin daha iyisini
isim
eril, tekil
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:110:9 خَيْرٍ hayrin hayırdan
isim
eril, tekil
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:158:20 خَيْرًا hayran bir iyilik
isim
eril, tekil
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:180:9 خَيْرًا hayran bir hayır (mal)
isim
eril, tekil
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:184:22 خَيْرًا hayran bir iyilik yaparsa
isim
eril, tekil
mansub isim
belirsiz
Bakara / 2:184:24 خَيْرٌ hayrun hayırlıdır
isim
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:184:28 خَيْرٌ hayrun daha hayırlıdır
isim
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:197:19 خَيْرٍ hayrin iyilikten
isim
eril, tekil
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:197:24 خَيْرَ hayra en hayırlısı
isim
eril, tekil
mansub isim
Bakara / 2:215:18 خَيْرٍ hayrin hayır-
isim
eril, tekil
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:215:8 خَيْرٍ hayrin hayır-
isim
eril, tekil
mecrur isim
belirsiz
Bakara / 2:216:12 خَيْرٌ hayrun hayırlıdır
isim
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:220:10 خَيْرٌ hayrun hayırlıdır
isim
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:221:20 خَيْرٌ hayrun daha hayırlıdır
isim
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz
Bakara / 2:221:8 خَيْرٌ hayrun daha hayırlıdır
isim
eril, tekil
merfu` isim
belirsiz