يمن
Seç:  
Ye-Mim-Nun : right side, right, right hand, oath, bless, lead to the right, be a cause of blessing, prosperous/fortunate/lucky.
Ayetler
Bakara / 2:224:5 لِأَيْمَانِكُمْ lieymanikum yeminlerinize
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Bakara / 2:225:6 أَيْمَانِكُمْ eymanikum yeminlerinizden
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Ali İmran / 3:77:6 وَأَيْمَانِهِمْ ve eymanihim ve yeminlerini
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Nisa / 4:3:24 أَيْمَانُكُمْ eymanukum ellerinizin
isim
eril, çoğul
merfu` isim
Nisa / 4:24:7 أَيْمَانُكُمْ eymanukum ellerinize
isim
eril, çoğul
merfu` isim
Nisa / 4:25:13 أَيْمَانُكُمْ eymanukum ellerinizde
isim
eril, çoğul
merfu` isim
Nisa / 4:33:10 أَيْمَانُكُمْ eymanukum yeminlerinizin
isim
eril, çoğul
merfu` isim
Nisa / 4:36:24 أَيْمَانُكُمْ eymanukum ellerinizin
isim
eril, çoğul
merfu` isim
Maide / 5:53:9 أَيْمَانِهِمْ eymanihim yeminleriyle
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Maide / 5:89:11 الْأَيْمَانَ l-eymane yeminlerden
isim
eril, çoğul
mansub isim
Maide / 5:89:34 أَيْمَانِكُمْ eymanikum yeminlerinizin
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Maide / 5:89:38 أَيْمَانَكُمْ eymanekum yeminlerinizi
isim
eril, çoğul
mansub isim
Maide / 5:89:6 أَيْمَانِكُمْ eymanikum yeminlerinizdeki
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Maide / 5:108:12 أَيْمَانٌ eymanun yeminlerin
isim
eril, çoğul
merfu` isim
belirsiz
Maide / 5:108:14 أَيْمَانِهِمْ eymanihim yeminlerinden
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Enam / 6:109:4 أَيْمَانِهِمْ eymanihim yeminleriyle
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Araf / 7:17:9 أَيْمَانِهِمْ eymanihim sağlarından
isim
eril, çoğul
mecrur isim
Tevbe / 9:12:15 أَيْمَانَ eymane andları
isim
eril, çoğul
mansub isim
Tevbe / 9:12:3 أَيْمَانَهُمْ eymanehum andlarını
isim
eril, çoğul
mansub isim
Tevbe / 9:13:5 أَيْمَانَهُمْ eymanehum andlarını
isim
eril, çoğul
mansub isim