Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Ve kitap ortaya kondu. O zaman suçluların onda olanlardan ürperdiklerini görürsün. "Eyvah bize! Bu nasıl bir kitap ki, büyük-küçük saymadık hiçbir şey bırakmamış." derler. Yaptıkları her şeyi hazır buldular. Senin Rabb'in, hiç kimseye haksızlık yapmaz.

وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِم۪ينَ مُشْفِق۪ينَ مِمَّا ف۪يهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغ۪يرَةً وَلَا كَب۪يرَةً اِلَّٓا اَحْصٰيهَاۚ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِراًۜ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَداً۟
Ve vudıal kitabu fe terel mucrimine muşfikine mimma fihi ve yekulune ya veyletena mali hazel kitabi la yugadiru sagireten ve la kebireten illa ahsaha, ve vecedu ma amilu hadıra, ve la yazlimu rabbuke ehada.
#kelimeanlamkök
1ve vudia(ortaya) konulmuşturوضع
2l-kitabuKitapكتب
3fe terave görürsünراي
4l-mucriminesuçlularınجرم
5muşfikinekorkarakشفق
6mimma
7fihionun içindekilerden
8ve yekuluneve dedikleriniقول
9ya veyletenavah bize
10maline oluyor
11hazabu
12l-kitabiKitabaكتب
13la(hiçbir şey)
14yugadirubırakmıyorغدر
15sagiraten(ne) küçükصغر
16ve lane de
17kebiratenbüyükكبر
18illa
19ehsahaher (yaptığımız) şeyi sayıp döküyorحصي
20ve veceduve bulmuşlardırوجد
21maşeyleri
22amiluyaptıklarıعمل
23hadiranhazırحضر
24ve lave
25yezlimuzulmetmezظلم
26rabbukeRabbinربب
27ehadenkimseyeاحد
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Kitap ortaya konunca, suçluların oradayazılı bulunanlardan korktuklarını görürsün. Onlar,"Vay halimize! Ne oluyor bu kitaba! Küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıyor?" derler. Yaptıklarını hazır bulurlar. Ama Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Kitap (amel defteri) ortaya konulacaktır. Suçluların, onda yazılı olanlardan korkmakta olduklarını göreceksin. (Onlar) "Ah, vay hâlimize! Bu nasıl kitapmış! Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın hepsini sayıp dökmüş!" diyecekler. Yaptıklarını (karşılarında) hazır bulacaklardır. Rabbin, kimseye haksızlık etmeyecektir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onun içeriğinden korkuya kapıldığını ve "Bize yazıklar olsun, meğer bu kitap küçük büyük hiçbir şeyi bırakmayıp saymış" dediklerini görürsün. Yaptıkları her şeyi önlerinde hazır bulmuşlardır. Efendin hiç kimseye haksızlık etmez.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Ve kitap ortaya kondu. O zaman suçluların onda olanlardan ürperdiklerini görürsün. "Eyvah bize! Bu nasıl bir kitap ki, büyük-küçük saymadık hiçbir şey bırakmamış." derler. Yaptıkları her şeyi hazır buldular. Senin Rabb'in, hiç kimseye haksızlık yapmaz.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Defterleri önlerine konur. Günahkarların, defterde olanlardan korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki "Eyvah! Bu nasıl defter ki küçük büyük bırakmadan hepsini sayıp dökmüş." Yaptıkları her şeyi karşılarında hazır bulurlar. Senin Rabbin kimseye yanlış yapmaz.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Kitap konulmuştur. Artık, Onun içinde olanlardan, suçluların korktuklarını göreceksin. "Vay başımıza gelene!" derler; "Nasıl bir Kitap bu? Küçük-büyük hiçbir şeyi bırakmadan her şeyi sayıp dökmüş?" Yaptıkları her şeyi önlerinde bulmuşlardır. Çünkü Efendin, kimseye haksızlık yapmaz.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Sonunda tutulan kayıt (önlerine) konulur; bunun üzerine suçluların orada gördüklerinden dolayı dehşetle irkildiklerini ve şöyle dediklerini görürsün: "Vay gele başımıza! Bu nasıl bir kayıtmış ki küçük büyük dememiş, hepsini bir bir sayıp dökmüş!" Ve yapıp ettikleri her şeyi (kayda alınmış olarak) önlerinde bulurlar; zira senin Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Kitap ortaya konulmuştur. Günahkarların, onun içindekilerden korkup ürpererek şöyle dediklerini görürsün: "Vay başımıza! Ne biçim kitap bu! Ne küçük bırakmış ne büyük. Hepsini sayıp dökmüş!" Yapıp ettiklerini hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmiyor.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Önlerine) Kitap konulmuştur; artık suçlu günahkarların, onda olanlardan dolayı dehşetle korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki: "Eyvahlar bize, bu kitaba ne oluyor ki, küçük büyük bırakmayıp her şeyi sayıp döküyor?" Yapıp ettiklerini (önlerinde) hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Defter de (ortaya) konulmuştur; artık suçluların korku yüzünden heyecan içinde titrediklerini görürsün. Ve şöyle derler: "Vay halimize! Bu nasıl defter ki, ne küçük koymuş, ne büyük, hepsini saymış dökmüş!" Ve bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır; Rabbin kimseye zulmetmez.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Ve (o Gün, herkesin dünyada yapıp ettiklerine dair) sicil(ler) önlerine konduğunda, suçluların orada (yazılı) olanlardan irkildiklerini görürsün; "Vah bize! Nasıl bir sicilmiş bu! Küçük, büyük hiçbir şey bırakmamış, her şeyi hesaba geçirmiş!" derler. Ve yapıp ettikleri her şeyi (kaydedilmiş olarak) önlerinde bulurlar; ve Rabbinin kimseye haksızlık yapmadığını (anlarlar).

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Kitap ortaya konur. Suçluları, kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. "Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük, büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş!" derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Defter de konulmuştur, artık o mücrimleri görürsün bulundukları haileden halecanlar içinde titreşiyor ve diyorlardır: "Eyvah bize! bu defter de ne acayib ne küçük komuş ne büyük hepsini zaptetmiş" ve bütün yaptıklarını hazır bulmuşlardır, Rabbın kimseye zulmetmez

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Kitap (ortaya) konulmuştur. Suçluların onun içindekilerden korkarak: "Vah bize, bu Kitaba da ne oluyor, ne küçük ne de büyük hiçbir şey bırakmıyor, her (yaptığımız) şeyi sayıp döküyor!" dediklerini görürsün. Yaptıklarını hazır bulmuşlardır. Rabbin kimseye zulmetmez.

 • Gültekin Onan

  (Önlerine) Kitap konulmuştur; artık suçlu günahkarların, onda olanlardan dolayı dehşetle korkuya kapıldıklarını görürsün. Derler ki: "Eyvahlar Bize, bu kitaba ne oluyor ki, küçük büyük bırakmayıp her şeyi sayıp döküyor?" Yapıp ettiklerini (önlerinde) hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye zulmetmez.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Kitab (meydana) konmuşdur. Görürsün ki günahkarlar onun içinde (yazılı) olanlardan (müdhiş) korkudadırlar. "Eyvah bize, derler, bu kitaba ne olmuş, küçük büyük hiç bir şey bırakmayıb onları saymış"! Onlar (bütün) işlediklerini hazır bulmuşlardır. Rabbin hiçbir (kimseye) haksızlık etmez.

 • İbni Kesir

  Kitab konulduğunda suçluların onda yazılı olandan korktuklarını görürsün Vah bize, eyvah bize, bu kitab nasıl olmuş da küçük büyük bir şey bırakmaksızın hepsini saymış, derler. Çünkü bütün işlediklerini hazır bulurlar. Ve Rabbın, kimseye asla zulmetmez.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Kitap ortaya konulduğunda suçluların onda (kayıtlı) olandan korktuklarını görürsün. Eyvah bize, bu kitap büyük küçük demeden hepsini olduğu gibi ortaya koyuyor. Yaptıklarını hazır bulurlar, Rabbin hiç kimseye zulmetmez.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  İşte herkesin hesap defteri önüne konuldu. Mücrimlerin defterdeki kayıtlardan korktuklarını ve şöyle dediklerini görürsün: "Eyvah bize! Bu deftere de ne oluyor? Ne küçük komuş, ne büyük, yazılmadık şey bırakmamış!" Böylece yaptıkları her şeyi yanlarında buldular. Şu kesin ki Rabbin kimseye zulmetmez.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Kitap (kişinin tüm yaşam bilgisi) ortaya konmuştur! Suçlu durumundakilerin hepsinin, o bilgilerden korkup ürpererek "Yandık şimdi! Bu nasıl 'Kitap'mış (kaydedilmiş bilgi) ki, küçük - büyük demeden tüm düşünce ve yaptıklarımızı kaydetmiş!" dediklerini görürsün.. . Ne yapmışlarsa onu hazır bulmuşlardır! Rabbin kimseye zulmetmez.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Kitap ortaya konmuştur. Suçluların onun içeriğinden korkuya kapıldığını ve 'Bize yazıklar olsun, meğer bu kitap küçük büyük hiç bir şeyi bırakmayıp saymış,' dediklerini görürsün. Yaptıkları her şeyi önlerinde hazır bulmuşlardır. Rabbin hiç kimseye haksızlık etmez.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Ve kitap ortaya kondu. O zaman suçluların onda olanlardan ürperdiklerini görürsün. "Eyvah bize! Bu nasıl bir kitap ki, büyük-küçük saymadık hiçbir şey bırakmamış." derler. Yaptıkları her şeyi hazır buldular. Senin Rabb'in, hiç kimseye haksızlık yapmaz.

 • Progressive Muslims

  And the record was displayed, so you see the criminals fearful of what is in it. And they Say: "Woe to us!, what is wrong with this record that it does not leave out anything small or large except that it has counted it." And they found what they had done present. And your Lord does not wrong anyone.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  And the writ will be set down, and thou wilt see the lawbreakers apprehensive of what is therein. And they will say: “Woe is us! What writ is this that leaves behind nothing small or great save it has enumerated it?” And they will find what they did present; and thy Lord wrongs no one.

 • Aisha Bewley

  The Book will be set in place and you will see the evildoers fearful of what is in it. They will say, ‘Alas for us! What is this Book which does not pass over any action, small or great, without recording it?’ They will find there everything they did and your Lord will not wrong anyone at all.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  The record will be shown, and you will see the guilty fearful of its contents. They will say, "Woe to us. How come this book leaves nothing, small or large, without counting it?" They will find everything they had done brought forth. Your Lord is never unjust towards anyone.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  And the record was displayed, so you see the criminals fearful of what is in it. And they say: "Woe to us! What is with this record that it does not leave out anything small or large but has counted it." And they found what they had done present. And your Lord does not wrong anyone.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The book was displayed, so you see the criminals fearful of what is in it. They say, "Woe to us!, what is wrong with this book that it does not leave out anything small or large except that it has counted it." They found what they had done present. Your Lord does not wrong anyone.