Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Sadakalar, Allah'tan bir farz olarak; ancak yoksullara, düşkünlere, bununla ilgili görevlilere , kalpleri kazanılacak kimselere , rikab olanlara , borçlulara, Allah yoluna ve yol oğluna aittir. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

اِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَـرَٓاءِ وَالْمَسَاك۪ينِ وَالْعَامِل۪ينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَ۬لَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِم۪ينَ وَف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّب۪يلِۜ فَر۪يضَةً مِنَ اللّٰهِۜ وَاللّٰهُ عَل۪يمٌ حَك۪يمٌ
İnnemas sadakatu lil fukarai vel mesakini vel amiline aleyha vel muellefeti kulubuhum ve fir rikabi vel garimine ve fi sebilillahi vebnissebil, faridaten minallah, vallahu alimun hakim.
#kelimeanlamkök
1innemaşüphesiz ancak
2s-sadekatusadakalar (zekatlar)صدق
3lilfukara'ifakirlere mahsusturفقر
4velmesakinive düşkünlereسكن
5vel'aamilineve çalışan memurlaraعمل
6aleyhaonlar üzerinde
7velmu'ellefetive ısındırılacak olanlaraالف
8kulubuhumkalbleriقلب
9ve fi
10r-rikabive kölelereرقب
11velgarimineve borçlularaغرم
12ve fi
13sebilive yolunaسبل
14llahiAllah
15vebnive oğluna (yolcuya)بني
16s-sebiliyol (yolcuya)سبل
17feridetenbir farz olarakفرض
18mine-tan
19llahiAllah-
20vallahuve Allah
21alimunbilendirعلم
22hakimunhüküm ve hikmet sahibidirحكم
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Sadakalar/zekatlar Allah'tan bir farz olarak ancak, yoksullara, düşkünlere, zekat memurlarına, gönülleri ısındırılmış olanlara, kölelere, borçlulara, Allah yolunda çalışıp cihad edenlere, yolda kalana/toplumun bitirilemeyen işlerine aittir. Allah hakkıyla bilen, işini yerli yerince yapandır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  Sadakalar Allah'tan bir farz olarak ancak yoksullara, düşkünlere, (zekât toplayan) memurlara, kalpleri (İslam'a) ısındırılmış olanlara, (özgürleşmek isteyen) kölelere, borçlulara, Allah yolunda olanlara, yolcuya mahsustur. Allah bilendir, doğru hüküm verendir.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sadakalar, ALLAH'tan bir yükümlülük olarak, yoksullara, düşkünlere, bu konuda çalışan görevlilere, sempatizanlara, kölelerin özgürlüğü için, borçlulara, ALLAH yoluna ve yolda kalmışlara verilmeli. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Sadakalar*, Allah'tan bir farz olarak*; ancak yoksullara, düşkünlere, bununla ilgili görevlilere*, kalpleri kazanılacak kimselere*, rikab olanlara*, borçlulara, Allah yoluna ve yol oğluna* aittir. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Zekatlar (Sadakalar) sadece fakirler, çaresizler, bu işte çalışanlar* ve kalpleri ısındırılanlar* içindir. Bir de esirler, borçlular, Allah yolunda çalışanlar ve yolda kalanlar uğrunda harcanır. Bunlar Allah tarafından farz kılınmıştır. Allah bilir, doğru kararlar verir.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Karşılıksız yardımlar, Allah'tan bir yükümlülük olarak; yoksullar, düşkünler, bu konuda çalışan görevliler, yürekleri ısındırılacak olanlar, özgürlüğünü yitirmişler, borçlular, Allah'ın yolunda olanlar ve yolda kalmışlar içindir. Çünkü Allah, Bilendir; Bilgelik ve Adaletle Yönetendir.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  Zekatlar yalnızca yoksullara ve düşkünlere, bu işi yapan görevlilere ve kalpleri kazanılacak kimselere, özgürlükleri elinden alınanlar ve borç yükü altında ezilenler için, Allah yolunda gösterilen her türlü faaliyet ve yolda kalmışlar için verilir: bu Allah'ın koyduğu bir kuraldır. Ve Allah her şeyi bilir, her hükmünde tam isabet sahibidir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Sadakalar/zekat malları Allah'tan bir farz olarak sadece şunlar içindir: Fakirler, düşkünler, sadakalarla ilgilenmeye memur edilenler, kalpleri yakınlaştırılıp ısındırılacak olanlar, özgürlüğünü yitirmiş olanlar, borçlular, Allah yolundakiler, yolda kalmış kişi. Allah Alim'dir, Hakim'dir.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  Sadakalar, -Allah'tan bir farz olarak- yalnızca fakirler, düşkünler, (zekat) işinde görevli olanlar, kalbleri ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Allah yolunda (olanlar) ve yolda kalmış(lar) içindir. Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Sadakalar, ancak fakirler, miskinler, zekat toplama görevlileri, kalpleri islamiyete ısındırılmak istenenler, köleler, borçlular, Allah yolundakiler, yolda kalmışlar içindir. Allah tarafından kesin olarak böyle farz edildi. Allah, herşeyi bilendir, hikmet sahibidir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah için sunulan şeyler, yalnızca yoksul ve düşkünler, bu konuyla ilgilenen görevliler, kalpleri kazanılacak olan kimseler içindir; ve insanları boyunduruklarından kurtarmak için; ve borçlarını ödeyemeyecek durumda olanlar için; ve Allah uğruna girişilebilecek her türlü çaba için ve yolda kalmış kimseler için: bu, Allahtan (uyulması zorunlu) bir yönergedir; çünkü Allah, doğru hüküm ve hikmetle yön gösteren mutlak ve sınırsız bilgi sahibidir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Sadakalar (zekatlar), Allah'tan bir farz olarak ancak fakirler, düşkünler, zekat toplayan memurlar, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlarla (özgürlüğüne kavuşturulacak) köleler, borçlular, Allah yolunda cihad edenler ve yolda kalmış yolcular içindir. Allah, hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sadakalar ancak şunlar içindir: fukara, mesakin, onun üzerine me'mur olanlar, müellefetülkulub, rakabeler hakkında borçlular, Allah yolundakiler, yolda kalmışlar, Allah tarafından kat'i olarak böyle farz buyuruldu, ve Allah alimdir, hakimdir

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Sadakalar, (zekatlar) Allah'tan bir farz olarak ancak fakirlere, düşkünlere, onlar üzerinde çalışan (zekat toplayan) memurlara, kalbleri (İslam'a) ısındırılacak olanlara, kölelik altında bulunanlara, borçlulara, Allah yoluna ve yolcuya mahsustur (toplanan zekat, ancak bu sayılanlara verilir). Allah bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Gültekin Onan

  Sadakalar, -Tanrı'dan bir farz olarak- yalnızca fakirler, düşkünler, (zekat) işinde görevli olanlar, kalpleri ısındırılacaklar, köleler, borçlular, Tanrı yolunda (olanlar) ve yolda kalmış(lar) içindir. Tanrı bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Sadakalar, Allahdan bir farz olarak, ancak fakirlere, miskinlere, (sadakaların) üzerine me'mur olanlara, kalbleri (müslümanlığa) alışdırılmak istenenlere, kölelere, esirlere, (borcundan fazla nisaabı olmayan) borçlulara, Allah yolunda (harcamıya) ve yol oğluna (ya'ni memleketinde zengin bile olsa meşru' bir maksadla seyr-ü sefer ederken muhtac kalmış olan yolculara) mahsusdur. Allah hakkıyle bilendir, tam hüküm ve hikmet saahibidir.

 • İbni Kesir

  Sadakalar, Allah'tan bir farz olarak; ancak fakirler, miskinler, sadaka üzerinde memur olanlar, kalbleri ısındırılanlar, köleler, borçlular, Allah yolunda olanların ve yolda kalanların uğruna sarfedilir. Ve Allah; Alim' dir, Hakim'dir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Sadakalar, Allah'tan bir farz olarak fakirler, düşkünler, onu toplayan memurlar, kalpleri (İslam'a) ısındırılanlar, köle ve esirler, borçlular, Allah yolunda ve yolda kalanlar içindir. Allah alimdir, hakimdir.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Zekatlar sadece fakirlere, düşkünlere, zekat toplayan görevlilere, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, esirlik ve kölelikten kurtulmak isteyenlere, borçlulara,Allah yoluna ve bir de muhtaç kalmış yolcu ve gariplere mahsustur. Allah tarafından kesin olarak böyle farz buyuruldu. Allah alimdir, hakimdir (her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir).

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Sadakalar Allah'tan bir farz olarak; ancak yoksullar, düşkünler, sadaka işleri ile ilgili çalışanlar, İslam'a yönlendirilmek istenenler, köleler, borçlular, Allah yolunda (harcama) ve yolcular içindir.. . Allah Aliym'dir, Hakiym'dir.

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Sadakalar, ALLAH'tan bir yükümlülük olarak, yoksullara, düşkünlere, bu konuda çalışan görevlilere, sempatizanlara, kölelerin özgürlüğü için, borçlulara, ALLAH yoluna ve yolda kalmışlara verilmeli. ALLAH Bilendir, Bilgedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Sadakalar*, Allah'tan bir farz olarak; ancak yoksullara, düşkünlere, bununla ilgili görevlilere*, kalpleri kazanılacak kimselere*, kölelere*, borçlulara, Allah yoluna ve yolda kalmışlara* aittir. Allah, Her Şeyi Bilen'dir, En İyi Hüküm Veren'dir.

 • Progressive Muslims

  The charities are to go to the poor, and the needy, and those who work to collect them, and those whose hearts have been united, and to free the slaves, and those in debt, and in the cause of God, and the wayfarer. A duty from God, and God is Knowledgeable, Wise.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Charity is but for the poor and the needy, and the workers with it, and those whose hearts are to be reconciled, and for slaves and debtors, and in the cause of God, and the wayfarer — an obligation from God; and God is knowing and wise.

 • Aisha Bewley

  Zakat is for: the poor, the destitute, those who collect it, reconciling people’s hearts, freeing slaves, those in debt, spending in the Way of Allah, and travellers. It is a legal obligation from Allah. Allah is All-Knowing, All-Wise.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  Charities shall go to the poor, the needy, the workers who collect them, the new converts, to free the slaves, to those burdened by sudden expenses, in the cause of GOD, and to the traveling alien. Such is GOD's commandment. GOD is Omniscient, Most Wise.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Indeed, the charities are for the poor, and the needy, and those who work to collect them, and those whose hearts have been united, and to free the slaves, and those in debt, and in the cause of God, and the wayfarer. A duty from God, and God is Knowledgeable, Wise.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  The charities are to go to the poor, the needy, those who work on their collection, those whose hearts are to be reconciled, free the slaves, those in debt, in the cause of God, and to the wayfarer. A duty from God; God is Knowledgeable, Wise.