Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

Yeryüzünde büyüklendiler ve kötü planlar yaptılar. Oysa kötü planlar, sahibinden başkasını kuşatmaz. Öyleyse onlar, öncekilerin sünnetinden başkasını mı gözlüyorlar? Halbuki Allah'ın sünnetinde asla bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın sünnetinde asla bir sapma bulamazsın.

اِسْتِكْبَاراً فِي الْاَرْضِ وَمَكْرَ السَّيِّئِۜ وَلَا يَح۪يقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ اِلَّا بِاَهْلِه۪ۜ فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا سُنَّتَ الْاَوَّل۪ينَۚ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَبْد۪يلاًۚ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللّٰهِ تَحْو۪يلاً
İstikbaren fil ardı ve mekres seyyii, ve la yahikul mekrus seyyiu illa bi ehlih, fe hel yenzurune illa sunnetel evvelin, fe len tecide li sunnetillahi tebdila, ve len tecide li sunnetillahi tahvila.
#kelimeanlamkök
1istikbaranbüyüklük taslama(larını)كبر
2fi
3l-erdiyeryüzündeارض
4ve mekrave tuzak(lar) kurma(larını artırdı)مكر
5s-seyyiikötüسوا
6velaoysa
7yehikudolanmazحيق
8l-mekrutuzakمكر
9s-seyyiukötüسوا
10illabaşkasına
11biehlihisahibi(nden)اهل
12fehel-mı?
13yenzurunebekliyorlarنظر
14illabaşkasını-
15sunneteyasasındanسنن
16l-evvelineöncekilerinاول
17felenhalbuki
18tecidebulamazsınوجد
19lisunnetiyasasındaسنن
20llahiAllah'ın
21tebdilenbir değişmeبدل
22velenve
23tecidebulamazsınوجد
24lisunnetiyasasındaسنن
25llahiAllah'ın
26tehvilenbir sapmaحول
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  Çünkü onlar yeryüzünde kibirlendiler ve kötü tuzaklar kurdular. Halbuki kişi, kazdığı kuyuya kendi düşer. Onlar öncekilere uygulanan yasayı mı bekliyorlar? Allah'ın yasasında asla bir değişme bulamazsın. Allah'ın yasasında bir başkalaşma da bulamazsın.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  (42, 43) Kendilerine bir uyarıcı gelmesi hâlinde, herhangi bir topluluktan daha doğru yolda olacaklarına dair* bütün güçleriyle Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara uyarıcı gelince bu, onların sadece gerçek(ler)den uzaklaşmalarını yani yeryüzünde kibirlenmelerini ve kötülük tuzağını (kurmalarını) artırdı. Oysa kötü tuzak, sadece sahibinin başına geçer.* Onlar öncekilere (uygulanan Allah'ın) kanunundan başka ne bekliyorlar ki! Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın! Allah'ın kanununda asla bir sapma bulamazsın.*

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yeryüzünde büyüklendiler, kötülük planladılar. Halbuki kötü plan sahibine geri teper. Geçmişlere uygulanan sünnet(yasa)den başkasını mı bekliyorlar? ALLAH'ın sünnetinde bir değişiklik göremezsin; ALLAH'ın sünnetinde bir sapma göremezsin.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  Yeryüzünde büyüklendiler ve kötü planlar yaptılar. Oysa kötü planlar, sahibinden başkasını kuşatmaz. Öyleyse onlar, öncekilerin sünnetinden* başkasını mı gözlüyorlar? Halbuki Allah'ın sünnetinde* asla bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın sünnetinde asla bir sapma bulamazsın.

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  Bunu, orada büyüklük taslamak ve kötü düzen kurmak için yaptılar. Oysa kötü düzen, onu kuranların başını yakar. Öncekilere uygulanagelen yasaya bakmazlar mı? Allah'ın yasasının yerine geçecek birşey bulamazsın. Sen Allah'ın yasasında bir değişiklik de göremezsin.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  Yeryüzünde büyüklük tasladılar ve kötülük tasarladılar. Oysa kötülük, yapanın kendisinden başkasını kuşatmaz. Yine de öncekilere uygulanan yasadan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın Yasası'nda, asla bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın Yasası'nda, asla bir sapma da bulamazsın.

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  yeryüzünde kibir ve çirkin bir entrika (düzeni kurdular).Oysa ki her çirkin entrika sadece onu çevireni çepeçevre kuşatır: bu durumda onlar, öncekilere uygulanan ilahi uygulama dışında başka bir şey mi bekliyorlar? Ve sen Allah'ın yasasında bir başkalaşma göremezsin; evet sen Allah'ın yasasında bir sapma da göremezsin.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Yeryüzünde kibirlendi ve kötülük tezgahladılar. Oysaki tezgahlanan kötülük, sahibinden başkasını kuşatmaz. Öncekilerin başına gelenlerden başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın yol ve yönteminde değişme asla bulamazsın! Allah'ın yol ve yönteminde döneklik de bulamazsın!

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  (Hem de) Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen, kendi sahibinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar öncekilerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler? Sen, Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen, Allah'ın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  Bu, yeryüzünde bir büyüklük taslamak ve suikast düzenlemek istediklerindendir. Oysa kötü tuzak, yalnızca sahibinin başına geçer. O halde öncekilerin kanunundan başka ne gözetirler?! Sen Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın, Allah'ın kanununda asla bir sapma da bulamazsın!

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Yeryüzünde böbürlenmelerini artırdı, (Allah'ın mesajlarına karşı) şeytani itirazlar geliştirme (çaba)larını... Halbuki, bütün şeytani tuzaklar (sonunda) sadece sahiplerini yutar; yoksa onlar, önceki (günahkar)ların (sürüklendikleri) yoldan başka bir şey mi bekliyorlar? Sen Allah'ın tuttuğu yol ve yöntemde hiçbir değişiklik göremezsin; evet sen, Allah'ın yolunda ve yönteminde bir sapma göremezsin!

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  Yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzak kurmak için (böyle davranıyorlardı). Oysa kötü tuzak, ancak sahibini kuşatır. Onlar ancak öncekilere uygulanan kanunu bekliyorlar. Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen, Allah'ın kanununda hiçbir sapma bulamazsın.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yerde bir kibirlenme ve bir sui kasd düzeni, halbuki fena düzen ancak sahibinin başına geçer, o halde evvelkilerin sünnetinden başka ne gözetirler. O halde Allahın sünnetine bir tebdil bulamazsın, Allahın sünnetine bir tahvil de bulamazsın.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  Yeryüzünde büyüklük taslama(larını) ve kötü tuzak(lar) kurma(larını artırdı.) Kötü tuzak, ancak sahibine dolanır. Onlar öncekilerin yasasından başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın yasasında bir değişme bulamazsın; Allah'ın yasasında bir sapma bulamazsın.

 • Gültekin Onan

  (Hem de) Yeryüzünde büyüklük taslayarak ve kötülüğü tasarlayıp düzenleyerek. Oysa hileli düzen, kendi ehlinden başkasını sarıp kuşatmaz. Artık onlar öncekilerin sünnetinden başkasını mı gözlemektedirler. Sen, Tanrı'nın sünnetinde kesinlikle bir değişiklik bulamazsın ve sen, Tanrı'nın sünnetinde kesinlikle bir dönüşüm de bulamazsın.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  Çünkü (onlar) yer (yüzün) de büyüklenmek, fena (ve) hiyle (li tuzaklar) kurmak (istiyorlar). Halbuki kötü düzen, ona ehil olandan başkasını sarmaz. Ya onlar daha evvel ki (ümmet) ler (hakkında cari olan) kaanundan başkasını mı bekliyorlar? (Hayır) sen Allahın kaanununda asla bir değişiklik bulamazsın. Sen Allahın kaanununda asla bir döneklik de bulamazsın.

 • İbni Kesir

  Yeryüzünde büyüklenerek ve kötü düzen kurarak. Halbuki kötü düzen ancak ehline zarar verir. Öncekilerin sünnetlerini görmezler mi? Sen, Allah'ın sünnetinde bir değişiklik bulamazsın. Sen, Allah'ın sünnetinde bir başkalaşma da bulamazsın.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  Yeryüzünde büyüklenerek ve kötü planlar kurarak... Oysa kötü tuzağa ancak tuzağı kuranlar düşer. Onlar, öncekilere uygulanan kanundan başkasını mı bekliyorlar? Allah'ın kanununda bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın kanununda bir sapma da bulamazsın.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Sebebi ise; dünyada sırf böbürlenip büyüklük taslamak ve bir de kötü bir tuzak kurmak istekleriydi. Halbuki kötü tuzak, sadece hazırlayanın ayağına dolanır, sadece onu perişan eder. Onlar daha öncekilerin uğradıkları feci akıbetten başka bir şey mi bekliyorlar? Sen Allah'ın nizamında hiçbir tebdil, hiçbir değişiklik bulamazsın!

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  Arzda kibirlenerek (benlikle) ve kötülüğün mekrini (hilelerini) kurarak (uzaklaştılar).. . Kötülüğün mekri ise sadece oluşturanları kuşatır! Acaba onlar, öncekilerin tabi olduğu sünnetten (Allah sistem ve düzeninden) başkasını mı bekliyorlar? Sünnetullah için bir alternatif asla bulamazsın! Sünnetullah'ta bir değişme asla bulamazsın!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  Yeryüzünde büyüklendiler, kötülük planladılar. Halbuki kötü plan sahibine geri teper. Geçmişlere uygulanan sünnet (yasa) dan başkasını mı bekliyorlar? ALLAH'ın sünnetinde bir değişiklik göremezsin; ALLAH'ın sünnetinde bir sapma göremezsin.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  Yeryüzünde büyüklendiler ve kötü planlar yaptılar. Oysa kötü planlar, sahibinden başkasını kuşatmaz. Öyleyse onlar, öncekilerin sünnetinden* başkasını mı gözlüyorlar? Halbuki Allah'ın sünnetinde* asla bir değişiklik bulamazsın. Allah'ın sünnetinde asla bir sapma bulamazsın.

 • Progressive Muslims

  Arrogance on Earth, and evil scheming. And the evil schemes only backfire on those who scheme them. Were they expecting anything different from the ways used on the people of the past You will not find any change in God's way, and you will not find any bypass to His way.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  Waxing proud in the land, and scheming evil; but the evil scheme surrounds none save its authors. Then look they save for the practice of the former peoples? And thou wilt not find in the practice of God any change; and thou wilt not find in the practice of God any alteration.

 • Aisha Bewley

  shown by their arrogance in the land and evil plotting. But evil plotting envelops only those who do it. Do they expect anything but the pattern of previous peoples? You will not find any changing in the pattern of Allah. You will not find any alteration in the pattern of Allah.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  They resorted to arrogance on earth, and evil scheming, and the evil schemes only backfire on those who scheme them. Should they then expect anything but the fate of those who did the same things in the past? You will find that GOD's system is never changeable; you will find that GOD's system is immutable.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  Arrogance on the earth, and evil scheming. And the evil schemes only backfire on those who scheme them. Were they expecting anything different from the ways used on the people of the past? You will not find any change in the way of God, and you will not find any bypass to the way of God.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  Arrogance on earth, and evil scheming… The evil schemes only backfire on those who scheme them. Were they expecting anything different from the sunna used on the people of the past? You will not find any change in God's sunna.