Erhan Aktaş - Kerim Kur'an

O Allah ki: O'ndan başka ilah yoktur; Melik'tir, Kuddus'tür , Selam'dır , Mü'min'dir , Muheymin'dir , Aziz'dir , Cebbar'dır , Mutekebbir'dir. Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.

هُوَ اللّٰهُ الَّذ۪ي لَٓا اِلٰهَ اِلَّا هُوَۚ اَلْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَز۪يزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُۜ سُبْحَانَ اللّٰهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
Huvallahullezi la ilahe illa huve, elmelikul kuddusus selamul mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekebbir, subhanallahi amma yuşrikun.
#kelimeanlamkök
1huveO
2llahuAllah'tır
3lleziki
4layoktur
5ilahetanrıاله
6illabaşka
7huveO'ndan
8l-melikuMelik'tir (padişahtır)ملك
9l-kuddusuKuddûs'tür (mukaddes)قدس
10s-selamuSelâm'dır (esenlik veren)سلم
11l-mu'minuMü'min'dir (güvenlik veren)امن
12l-muheyminuMüheymin'dir (kollayıp koruyan)همن
13l-azizuAzîz'dir (üstün galib)عزز
14l-cebbaruCebbâr'dır (istediğini zorla yaptıran)جبر
15l-mutekebbiruMütekebbir'dir (çok ulud)كبر
16subhaneyücedirسبح
17llahiAllah
18amma
19yuşrikuneortak koşmalarındanشرك
 • Bayraktar Bayraklı Yeni Bir Anlayışın Işığında Kur'an Meali

  O Allah, kendisinden başka tanrı olmayandır. O, mülkün sahibi ve hakimidir. Kutsal kurtuluşun tek kaynağıdır. Güven verendir, iman bağışlayandır. Görüp gözetendir. Güçlüdür,istediğini zorla yaptırandır. Büyüklükte eşi olmayandır. Allah, onların eş koştuklarından uzaktır.

 • Mehmet Okuyan Kur’an Meal-Tefsir

  O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Hükümdardır, kutsallığın kaynağıdır, esenlik kaynağıdır, güven verendir, gözetip koruyandır, güçlüdür, istediğini yaptırabilendir, büyüklüğünü gösterendir. Allah onların ortak koştuklarından yücedir.

 • Edip Yüksel Mesaj: Kuran Çevirisi

  O ALLAH'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Egemendir, Kutsaldır, Barıştır, Güvenlik Sağlayıcıdır, Koruyandır, Üstündür, Güçlüdür, Uludur. Onların ortak koştuklarından ALLAH çok yücedir.*

 • Erhan Aktaş Kerim Kur'an

  O Allah ki: O'ndan başka ilah yoktur; Melik'tir*, Kuddus'tür*, Selam'dır*, Mü'min'dir*, Muheymin'dir*, Aziz'dir*, Cebbar'dır*, Mutekebbir'dir.* Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.*

 • Süleymaniye Vakfı Süleymaniye Vakfı Meali

  O, Allah'tır; kendinden başka ilah olmayan, bütün yetkiyi elinde tutan, yaptığını tertemiz yapan, esenlik ve güvenlik veren, güven veren, görüp gözeten, her şeyden üstün olan, buyruğunu her şeye geçiren, büyüklenmeyi hak edendir. Allah, onların ortak saydıklarından uzaktır.

 • Ali Rıza Safa Kur'an-ı Kerim Gerçek

  "O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka Tanrı yoktur. Egemendir; Kutsaldır; Barış ve Esenliktir; Güvenilendir; Koruyandır; Üstündür; Düzeltip İyileştirendir; Uludur. Allah, onların ortaklar koştuklarından ayrıktır!"

 • Mustafa İslamoğlu Hayat Kitabı Kur’an

  O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır: varlığın mutlak hakimidir, kutsalın kaynağıdır, mutlak kurtuluş ve huzurun membaıdır, güven ve iman verendir, (iyi ile kötüyü belirlemede) mutlak otorite sahibidir, mutlak üstün ve yüce olandır, her şartta iradesini yürütendir, büyüklüğünde sınırsız olandır. Eşsiz yüce olan O, onların şirk koştukları her şeyin ötesindedir, aşkındır.

 • Yaşar Nuri Öztürk Kur'an-ı Kerim Meali

  Öyle Allah ki O, ilah yok O'ndan gayrı! Melik, Kuddus, Selam, Mümin, Müheymin, Aziz, Cebbar, Mütekebbir. Allah, onların ortak koşmalarından yücedir, arınmıştır.

 • Ali Bulaç Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Anlamı

  O Allah ki, O'ndan başka ilah yoktur. Melik'tir; Kuddus'tur; Selam'dır; Mü'min'dir; Müheymin'dir; Aziz'dir; Cebbar'dır; Mütekebbir'dir. Allah, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir.

 • Elmalılı (sadeleştirilmiş)

  O, öyle Allah'tır ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Mülkün sahibidir, son derece mukaddestir, selamete erdirendir, güveni sağlayandır, görüp gözetendir, üstündür, zorludur, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştuklarından münezzehtir.

 • Muhammed Esed Kur'an Mesajı

  Allah O'dur ki O'ndan başka ilah yoktur. Mutlak Hakim, Kutsal, Kurtuluşun Tek Kaynağı, İman Bağışlayan, Doğru ile Yanlışın Tek Belirleyicisi, Üstün, Eğriyi Düzeltip Doğruyu İhya Eden, Bütün İhtişamın Sahibi! Şanı yüce olan Allah, insanların ilahlık yakıştırdıkları her şeyden münezzehtir.

 • Diyanet İşleri Kur'an-ı Kerim Türkçe Meali

  O, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O, mülkün gerçek sahibi, kutsal (her türlü eksiklikten uzak), barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O öyle Allah ki ondan başka tapılacak yok, öyle melik (Padişah) ki kuddus, selam, iyman ve emniyyet veren mü'min, gözeten koruyan müheymin, Aziz, Cebbar, mütekebbir, tenzih o Allaha müşriklerin şirkinden.

 • Süleyman Ateş Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali

  O, öyle Allah'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Padişahtır, mukaddestir, selam (esenlik veren) mü'min (güvenlik veren), müheymin (kollayıp koruyan), aziz (üstün, galib), cebbar (istediğini zorla yaptıran), mütekebbir (çok ulu)dur! Allah (puta tapanların) ortak koşmalarından yücedir.

 • Gültekin Onan

  O Tanrı ki, O'ndan başka tanrı yoktur. Meliktir, Kuddustur, Selamdır, Mümindir, Müheymindir, Azizdir, Cebbardır, Mütekebbirdir. Tanrı, (müşriklerin) şirk koştuklarından çok yücedir.

 • Hasan Basri Çantay Kur'an-ı Hakim ve Meal-i Kerim

  O, öyle Allahdır ki kendisinden başka hiçbir Tanrı yokdur. (O), mülk-ü melekutun yegane saahibidir. Noksaanı mucib her şeyden pak ve münezzehdir. Selam ve selametin ta kendisidir. Emn-ü eman verendir. Her şey'e nigehbandır. Gaalib-i mutlakdır. Halkın haalini kemal-i salaha götürendir. Büyüklükde eşi olmayandır. Allah (müşriklerin kendisine) katmakda oldukları her ortakdan münezzehdir.

 • İbni Kesir

  O, öyle Allah'tır ki; O'ndan başka ilah yoktur. Melik, Kuddüs, Selam, Mü'min, Müheymin, Aziz, Cebbar, Mütekebbir'dir. Allah, onların koştukları eşlerden münezzehtir.

 • Şaban Piriş Kur'an-ı Kerim Türkçe Anlamı

  O, kendisinden başka ilah olmayan Allah'tır. Hakim'dir, kutsaldır, esenlik verendir, güven verendir, himaye edendir, güçlüdür, kahredicidir, büyüklük sahibidir. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.

 • Suat Yıldırım Kuran-ı Kerim ve Meali

  Allah'tır gerçek İlah! O'ndan başka yoktur ilah! O melik'tir, kuddus'tür, selam'dır, mü'min'dir, müheymin'dir, aziz'dir, cebbar'dır, mütekebbir'dir. Allah, müşriklerin iddialarından münezzeh ve yücedir.

 • Ahmed Hulusi Türkçe Kur'an Çözümü

  "HU" Allah, tanrı yok, sadece "HU"! Melik'tir (efal, oluşlar aleminde mutlak hükmü yürüyen), Kuddus'tür (yaratılmışlığa ve kevne ait nitelenmelerden, yaratılmış kavramlardan münezzeh), Selam'dır (yaratılmışlarda yakin ve kurb halini oluşturup maiyet sırrını açığa çıkartan), Mu'min'dir (iman açığa çıkartarak hakikatini müşahedeye yönelten), Müheymin'dir (gözetip himaye eden, muhteşem azametini seyirde yaratılmışlığı kaldıran), Aziyz'dir (karşı konulması imkansız olarak dilediğini yapan), Cebbar'dır (iradesini zorunlu kabul ettiren), Mütekebbir'dir (Mutlak yegane Kibriya {eniyeti} olan)! Allah, onların ortak koştukları tanrı kavramlarından Subhan'dır!

 • Edip Yüksel (Eski Baskı) Mesaj: Kuran Çevirisi

  O ALLAH'tır ki O'ndan başka tanrı yoktur. Egemendir, Kutsaldır, Barıştır, Güvenilendir, Koruyandır, Üstündür, Güçlüdür, Uludur. Onların ortak koştuklarından ALLAH çok yücedir.

 • Erhan Aktaş (Eski Baskı) Kerim Kur'an

  O Allah ki: O'ndan başka ilah yoktur; Melik'tir*, Kuddus'tür*, Selam'dır*, Mü'min'dir*, Muheymin'dir*, Aziz'dir*, Cebbar'dır*, Mutekebbir'dir.* Allah, onların ortak koştukları şeylerden münezzehtir.*

 • Progressive Muslims

  He is God; there is no other god beside Him. The King, the Holy, the Peace, the Faithful, the Supreme, the Noble, the Powerful, the Dignified. God be glorified; far above what they set up.

 • Sam Gerrans The Qur'an: A Complete Revelation

  He is God. There is no god save He — the King, the Holy, the Perfect, the Faithful, the Determiner of Truth, the Exalted in Might, the Compeller, the Supreme. Glory be to God above that to which they ascribe a partnership!

 • Aisha Bewley

  He is Allah – there is no god but Him. He is the King, the Most Pure, the Perfect Peace, the Trustworthy, the Safeguarder, the Almighty, the Compeller, the Supremely Great. Glory be to Allah above all they associate with Him.

 • Rashad Khalifa The Final Testament

  He is the One GOD; there is no other god beside Him. The King, the Most Sacred, the Peace, the Most Faithful, the Supreme, the Almighty, the Most Powerful, the Most Dignified. GOD be glorified; far above having partners.

 • The Monotheist Group The Quran: A Monotheist Translation

  He is God; there is no other god besides Him. The King, the Holy, the Peace, the Faithful, the Supreme, the Noble, the Powerful, the Dignified. God be glorified; far above what they set up.

 • Edip-Layth Quran: A Reformist Translation

  He is God; there is no other god beside Him. The King, the Holy, the Peace, the Trusted, the Supreme, the Noble, the Powerful, the Dignified. God be glorified; far above what they set up.